آبمیوه گیری

آبمیوه گیری

آبمیوه گیر

اگر دوست دارید اسموتی­ها و آبمیوه­های مخلوط متفاوتی، خودتان در خانه تهیه کنید و نمی­خواهید نوشیدنی­های بیرون از خانه را بنوشید و یا یکی از طرفدارن نوشیدن آبمیوه هستید و یا مهمان دارید از بهترین نوشیدنی­هایی که میتوانید با آن از مهمان­های خود پذیرایی کنید آبمیوه است. برای اینکه همیشه در خانه ی خود آبمیوه تازه داشته باشید به یک آبمیوه گیر با کیفیت و مناسب نیاز دارید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/870013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

٪

۳,۲۵۹,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa823def4a7ce33c6d3618abe64af9242efba642_1609835399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری دورنیکا مدل J-800VD

آبمیوه گیری دورنیکا مدل J-800VD
آبمیوه گیری دورنیکا مدل J-800VD

٪

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/836769.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31

٪

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119549281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615

آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615
آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615

٪

۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112865966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری برقی کد 1212

کتری برقی کد 1212
کتری برقی کد 1212

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04e5db65c7ec8f545cac0d7c6207ebba0318f664_1603828524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر 700W

آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر 700W
آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر 700W

٪

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/210306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500

آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500

۸٪

۹۲۰,۰۰۰

۸۴۹,۰۰۰ تومان

۸٪

۹۲۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۹۲۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۹۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121179441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب میوه گیری وردا مدل 70

آب میوه گیری وردا مدل 70
آب میوه گیری وردا مدل 70

٪

۲,۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d28300804c38a0f7bba8d09f746c95cc9b6417a_1604494294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479
آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479

٪

۱,۹۶۴,۹۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121180273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب میوه گیری وردا مدل 60

آب میوه گیری وردا مدل 60
آب میوه گیری وردا مدل 60

۱۳٪

۲,۴۸۰,۰۰۰

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۲,۴۸۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۲,۴۸۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۲,۴۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edfde58559b3f55d76000479d671ca954d37ac7c_1607860902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610 پی

آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610 پی
آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610 پی

٪

۱,۴۷۵,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2441177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS

آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/657178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0
آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0

٪

۲,۸۵۵,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4359778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری اهرمی فوما کد 927

آب مرکبات گیری اهرمی فوما کد 927
آب مرکبات گیری اهرمی فوما کد 927

٪

۸۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/453807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01

۱۶٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳,۳۴۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8685e41de755b2e32137a61ff3a21ecda541a12_1615730314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری الینور مدل 4100

آبمیوه گیری الینور مدل 4100
آبمیوه گیری الینور مدل 4100

۲۳٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2421145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری گوسونیک مدل GCJ-406

آب مرکبات گیری گوسونیک مدل GCJ-406
آب مرکبات گیری گوسونیک مدل GCJ-406

٪

۸۲۲,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/715719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری هاردستون مدل CJS1601

آب مرکبات گیری هاردستون مدل CJS1601
آب مرکبات گیری هاردستون مدل CJS1601

۷٪

۲,۱۴۰,۰۰۰

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۲,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۱۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1399364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450
آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450

٪

۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
آبمیوه گیری کنوود مدل JE680

٪

۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/883699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197

آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197
آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197

۲۲٪

۲,۱۳۰,۰۰۰

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

۲۲٪

۲,۱۳۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۲,۱۳۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۲,۱۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1437327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری بوش مدل MES4000

آبمیوه گیری بوش مدل MES4000
آبمیوه گیری بوش مدل MES4000

٪

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/391f1d638eb7f6f0482179045a8e32396e90e7fc_1607507755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیر تک الکتریک مدل CP1108-30WB

آب مرکبات گیر تک الکتریک مدل CP1108-30WB
آب مرکبات گیر تک الکتریک مدل CP1108-30WB

۱۹٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

۸۴۹,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/486867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری 4 کاره استیل ویداس مدل VIR-3613

آبمیوه گیری 4 کاره استیل ویداس مدل VIR-3613
آبمیوه گیری 4 کاره استیل ویداس مدل VIR-3613

٪

۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114237373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 85

آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 85
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 85

٪

۸۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5db12a1c49d38db26929a1b38af01c67a27407d8_1597648079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مخزن آبسرد کن کد HZK2

مخزن آبسرد کن کد HZK2
مخزن آبسرد کن کد HZK2

٪

۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4302718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری متئو مدل MPJ-50

آبمیوه گیری متئو مدل MPJ-50
آبمیوه گیری متئو مدل MPJ-50

٪

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4505ed545267d270de9870fb19445c083f3a44e7_1606920861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40152

آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40152
آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40152

۶٪

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۰,۸۱۶,۰۰۰ تومان

۶٪

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/947998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری هاردستون مدل CJP4001

آب مرکبات گیری هاردستون مدل CJP4001
آب مرکبات گیری هاردستون مدل CJP4001

٪

۴۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244767.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-SJ01

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-SJ01
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-SJ01

٪

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119836658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800

آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800
آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800

٪

۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4475092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801

آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801
آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801

٪

۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/142484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302

آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302

٪

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5eb4cc463259f900d7ba788c17090f7fc90146a4_1609828933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40151

آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40151
آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40151

۳٪

۹,۷۰۰,۰۰۰

۹,۴۰۹,۰۰۰ تومان

۳٪

۹,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۹,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۹,۷۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن