اتو بخار و اتو پرسی

اتو بخار و اتو پرسی

انواع اتو

چروک شدن لباس بعد از شستشو با ماشین لباسشویی و همچنین دست، یکی از مواردی است که بسیاری افراد را اذیت می­کند؛ چرا که فرد باید وقت زیادی را به اتو کردن لباس چروک اختصاص دهد، استفاده از بخار باعث می­شود که چین و چروک­های لباس سریع­تر و راحت­تر برطرف شده و لباس­هایتان طراوت خاصی پیدا کنند. اتوهای بخار در مقایسه با دیگر اتوها، سبک­تر و کوچک­تر بوده و برای اتوکشی انواع پارچه و پوشاک راحت­تر می­باشند. اتوهای پرسی دارای دو صفحه مجزا از هم می­باشند که پارچه یا لباس بین آنها قرار می­گیرد. این نوع اتوها فرآیند اتوکشی را سریع­تر نموده و صرفه جویی قابل توجهی را در وقت شما ایجاد خواهند نمود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1685147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

٪

۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e331d70e69b9048b41c1a8248f48feea29eb4851_1610194922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5094BG

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5094BG
اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5094BG

۴۲٪

۱,۱۹۰,۰۰۰

۶۹۳,۰۰۰ تومان

۴۲٪

۱,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۱,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۱,۱۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2636212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو پرس هایسونگ مدل N-SP8910

اتو پرس هایسونگ مدل N-SP8910
اتو پرس هایسونگ مدل N-SP8910

٪

۷,۶۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42300a59b5dea979b8995eee5560add6cf1cdec6_1607586459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SL5081SBB

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SL5081SBB
اتو بخار یورولوکس مدل EU-SL5081SBB

۴۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۷۱۳,۰۰۰ تومان

۴۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۴۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۴۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2323364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037
اتو بخار فیلیپس مدل GC5037

٪

۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو پرسی ژانومه مدل 3300

اتو پرسی ژانومه مدل 3300
اتو پرسی ژانومه مدل 3300

٪

۵,۷۴۹,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/267586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

٪

۸۳۰,۰۰۰

۸۰۳,۰۰۰ تومان

٪

۸۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۸۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۸۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17019a1028fb429e6d7e03170f15c980f171ff42_1607596991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5022KBS

اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5022KBS
اتو بخار یورولوکس مدل EU-SI5022KBS

۳۳٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

۹۶۹,۰۰۰ تومان

۳۳٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1617130.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20

٪

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/723172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/322647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو پرسی ژانومه مدل 3000

اتو پرسی ژانومه مدل 3000
اتو پرسی ژانومه مدل 3000

٪

۵,۰۸۹,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c6b3ee0858047ce4af78b4845f966b1e2d8f641_1601545073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار فوما مدل 2004

اتو بخار فوما مدل 2004
اتو بخار فوما مدل 2004

٪

۷۲۷,۵۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1968333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936

٪

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78156d9536e03a30fcbcbbda8973f70a3df9fd5f_1602359994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040

اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040
اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040

٪

۷,۳۰۶,۸۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114670779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86

اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86

٪

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112307811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300

٪

۵۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/229566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بخارگر بایترون مدل BGC-405

بخارگر بایترون مدل BGC-405
بخارگر بایترون مدل BGC-405

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112997987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتوبخار میگل مدل GSI 120

اتوبخار میگل مدل GSI 120
اتوبخار میگل مدل GSI 120

٪

۴۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e520c69ed68290b46859bfea9d449e0937f2a317_1611566283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار بوش مدل TDA503001P

اتو بخار بوش مدل TDA503001P
اتو بخار بوش مدل TDA503001P

٪

۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71efab6bdd960d73b2ca9e87e9650927133dc5c0_1607334568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار کوپکس مدل CS-7560

اتو بخار کوپکس مدل CS-7560
اتو بخار کوپکس مدل CS-7560

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bb7afa4d3db0e651b089beb83419dbb9a215c2c_1607436770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو بخار کوپکس مدل CS-7570

اتو بخار کوپکس مدل CS-7570
اتو بخار کوپکس مدل CS-7570

۴٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان

۴٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1917804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو پرسی بایترون مدل BSI-700

اتو پرسی بایترون مدل BSI-700
اتو پرسی بایترون مدل BSI-700

٪

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو پرسی بایترون مدل BSI-100

اتو پرسی بایترون مدل BSI-100
اتو پرسی بایترون مدل BSI-100

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122038951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتوبخار فیلیپس مدل GC4558

اتوبخار فیلیپس مدل GC4558
اتوبخار فیلیپس مدل GC4558

٪

۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن