اتو مو و حالت دهنده مو

ابزار داشتن موی صاف یا فر

چه موهای بلندی داشته باشید و چه موهای کوتاه، اتو مو بهترین وسیله برای لخت کردن مو برای شماست. شما با خرید یک اتو موی مناسب می­توانید انواع و اقسام حالت­های ممکنه را به موهایتان دهید و علاوه بر صاف کردن موهایتان، از آن برای فر کردن و سایر موارد دیگر نیز استفاده نمایید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2365240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109
اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109

۷٪

۲۰۴,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۰۴,۰۰۰

۱۸۹,۷۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S8590

اتو مو رمینگتون مدل S8590
اتو مو رمینگتون مدل S8590

٪

تومان

٪

۱,۶۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114188539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی جیمی مدل GM-2972

برس حرارتی جیمی مدل GM-2972
برس حرارتی جیمی مدل GM-2972

٪

تومان

٪

۲۱۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111797736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مدل gv118

اتو مو مدل gv118
اتو مو مدل gv118

٪

تومان

٪

۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111255601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355

اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355
اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355

٪

تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4957272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300

٪

تومان

٪

۲۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5045891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S8540

اتو مو رمینگتون مدل S8540
اتو مو رمینگتون مدل S8540

۳۶٪

۲,۱۵۰,۰۰۰

تومان

۳۶٪

۲,۱۵۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1361943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336

٪

تومان

٪

۲۸۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3606677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w

ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w
ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111373479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی پروموزر مدل 5800

برس حرارتی پروموزر مدل 5800
برس حرارتی پروموزر مدل 5800

٪

تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110692432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مسافرتی مدل 108

اتو مو مسافرتی مدل 108
اتو مو مسافرتی مدل 108

٪

تومان

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/69b4c7082f0428e1b7021181c78b213afcf5df81_1600926666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل 8540S

اتو مو رمینگتون مدل 8540S
اتو مو رمینگتون مدل 8540S

٪

تومان

٪

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/500627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتومو دوکاره بابیلیس مدل ST9227

اتومو دوکاره بابیلیس مدل ST9227
اتومو دوکاره بابیلیس مدل ST9227

٪

تومان

٪

۲۳۵,۸۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1323491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی روزیا مدل HR767

برس حرارتی روزیا مدل HR767
برس حرارتی روزیا مدل HR767

٪

تومان

٪

۳۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3169bd1107ac4e04f0ac68972e4133a37c2157b5_1620553815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو دارک استار مدل CL.168

اتو مو دارک استار مدل CL.168
اتو مو دارک استار مدل CL.168

۷۴٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۷۴٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2537950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مسافرتی مدل 138

اتو مو مسافرتی مدل 138
اتو مو مسافرتی مدل 138

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/524677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو فیلیپس مدل HP8324/00

اتو مو فیلیپس مدل HP8324/00
اتو مو فیلیپس مدل HP8324/00

٪

تومان

٪

۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3246472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S9100

اتو مو رمینگتون مدل S9100
اتو مو رمینگتون مدل S9100

۷٪

۲,۰۶۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۰۶۰,۰۰۰

۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2076616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موخوره گیر هر تریمر کد 7

موخوره گیر هر تریمر کد 7
موخوره گیر هر تریمر کد 7

٪

تومان

٪

۴۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4f07b61e039b9203c89d9e34158a191e69359ae_1604145288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S9500 Pearl

اتو مو رمینگتون مدل S9500 Pearl
اتو مو رمینگتون مدل S9500 Pearl

۴۶٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113356512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355
اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355

٪

تومان

٪

۲۸۴,۸۳۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110737341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابلیس نانو مدل ST3311

اتو مو بای بابلیس نانو مدل ST3311
اتو مو بای بابلیس نانو مدل ST3311

٪

تومان

٪

۲۸۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114528310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو روزیا مدل HR735

اتو مو روزیا مدل HR735
اتو مو روزیا مدل HR735

٪

تومان

٪

۱۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111801229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو لیمکس مدل MAX-828

اتو مو لیمکس مدل MAX-828
اتو مو لیمکس مدل MAX-828

٪

تومان

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2959072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303

حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303
حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303

٪

تومان

٪

۲۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3543775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مسافرتی مدل GM

اتو مو مسافرتی مدل GM
اتو مو مسافرتی مدل GM

٪

تومان

٪

۶۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S9600

اتو مو رمینگتون مدل S9600
اتو مو رمینگتون مدل S9600

۲۰٪

۲,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۲,۳۵۰,۰۰۰

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113439233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST3888

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST3888
اتو مو بیبی باس نانو مدل ST3888

٪

تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c0b4c875193defc3f95370d38a55092b4d4b055_1599639537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو دی اس پی مدل 10035

اتو مو دی اس پی مدل 10035
اتو مو دی اس پی مدل 10035

۴۵٪

۷۵۰,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۷۵۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2502691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو سوکانی مدل HS-950B

اتو مو سوکانی مدل HS-950B
اتو مو سوکانی مدل HS-950B

۱۷٪

۵۵۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۵۵۰,۰۰۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110264272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382

اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382
اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382

٪

تومان

٪

۲۹۴,۵۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1863460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی جیمی مدل GM-2950

برس حرارتی جیمی مدل GM-2950
برس حرارتی جیمی مدل GM-2950

٪

تومان

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100E

برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100E
برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100E

٪

تومان

٪

۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/705028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400

برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400
برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400

٪

تومان

٪

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن