اصلاح بدن آقایان

با چه وسیله ای می‌توان موهای بدن را اصلاح نمود؟!

تعرق زیاد و ایجاد گرما و خارش و در نهایت حساسیت های پوستی از دلایل متعددی که آقایان بخواهند موهای بدن خود را اصلاح نمایند. لذا یکی از بهترین و قدرتمند­ترین ابزار ماشین اصلاح بدن است. این ماشین که یکی از ابزار­آلات شخصی و برقی برای پاکیزگی و تمیزی به حساب می‌رود می‌تواند به اصلاح نمودن موی بدن کمک نماید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2909608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح بدن و صورت جیمی مدل 6050

ماشین اصلاح بدن و صورت جیمی مدل 6050
ماشین اصلاح بدن و صورت جیمی مدل 6050

٪

۲۳۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111151956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6005

ماشین اصلاح صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6005
ماشین اصلاح صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6005

۷٪

۲۹۹,۰۰۰

۲۷۸,۰۷۰ تومان

۷٪

۲۹۹,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۹۹,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82e1d82d6d780a92c147b884e927c8e119b84f6f_1601810018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر صورت و بدن آی جیمی مدل 830

ماشین اصلاح سر صورت و بدن آی جیمی مدل 830
ماشین اصلاح سر صورت و بدن آی جیمی مدل 830

٪

۴۴۰,۳۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/794293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت و بدن جیمی مدل GM-6005

ماشین اصلاح صورت و بدن جیمی مدل GM-6005
ماشین اصلاح صورت و بدن جیمی مدل GM-6005

٪

۲۰۲,۴۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3793776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-827

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-827
ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-827

٪

۳۰۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0029300eb8336666d69a62507a8b58a8846a812_1604471867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن و صورت جیمی مدل gm-6005

ماشین اصلاح موی بدن و صورت جیمی مدل gm-6005
ماشین اصلاح موی بدن و صورت جیمی مدل gm-6005

٪

۲۲۴,۵۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e05d6c4a497c673571cef035e93e5a678614f6b_1597302539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح آی جیمی مدل GM-853

ست ماشین اصلاح آی جیمی مدل GM-853
ست ماشین اصلاح آی جیمی مدل GM-853

۱۱٪

۵۶۵,۰۰۰

۵۰۵,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۵۶۵,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۵۶۵,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۵۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121178842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و بدن و صورت وی جی ار مدل V-017

ماشین اصلاح موی سر و بدن و صورت وی جی ار مدل V-017
ماشین اصلاح موی سر و بدن و صورت وی جی ار مدل V-017

٪

۳۰۵,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ddcccfe04ec6507992a4f8cc31949553db1de39_1597304921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح جیمی مدل 6171

ست ماشین اصلاح جیمی مدل 6171
ست ماشین اصلاح جیمی مدل 6171

۲۷٪

۷۸۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۷۸۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۷۸۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۷۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110255616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح بدن براون مدل BG5010

ماشین اصلاح بدن براون مدل BG5010
ماشین اصلاح بدن براون مدل BG5010

٪

۶۱۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG2024/13

ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG2024/13
ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG2024/13

٪

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4242256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست اصلاح بدن و صورت مردانه آ ا گ مدل BHT 5640

ست اصلاح بدن و صورت مردانه آ ا گ مدل BHT 5640
ست اصلاح بدن و صورت مردانه آ ا گ مدل BHT 5640

٪

۷۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/014d3ade1b2147a8031565bbee7b3b35554b6264_1612300926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح مو بدن وی جی ار مدل V-175

ست ماشین اصلاح مو بدن وی جی ار مدل V-175
ست ماشین اصلاح مو بدن وی جی ار مدل V-175

۱۰٪

۴۹۲,۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۴۹۲,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۹۲,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۹۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e775709818904a171713d938d45c478b0bf0b0e_1613511049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن و صورت بیاوی مدل BAY-790

ماشین اصلاح موی بدن و صورت بیاوی مدل BAY-790
ماشین اصلاح موی بدن و صورت بیاوی مدل BAY-790

۵۸٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

۶۹۹,۰۰۰ تومان

۵۸٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۵۸٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۵۸٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e574a55dd33f9054c1467990fa32100b21701c8_1610996466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس مدل BG5020/15

ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس مدل BG5020/15
ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس مدل BG5020/15

٪

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2a9bd9d7a8d6a9093edb97db3e134b73d35867e_1608892634.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس مدل 3010

ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس مدل 3010
ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس مدل 3010

٪

۱,۲۳۲,۴۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/886a7df997edd7f6ef705e2a32f4e26f6f159456_1594204749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح صورت و بدن رمینگتون BHT2000

ست ماشین اصلاح صورت و بدن رمینگتون BHT2000
ست ماشین اصلاح صورت و بدن رمینگتون BHT2000

٪

۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111805892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن کیمی مدل KM-701

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن کیمی مدل KM-701
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن کیمی مدل KM-701

٪

۴۳۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/739264.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح بدن رمینگتون مدل BHT250

ماشین اصلاح بدن رمینگتون مدل BHT250
ماشین اصلاح بدن رمینگتون مدل BHT250

٪

۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ad692eb3c9d507338593405c0d1ecde6be43e22_1609149392.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن و صورت آی جیمی مدل GM-2800

ماشین اصلاح موی بدن و صورت آی جیمی مدل GM-2800
ماشین اصلاح موی بدن و صورت آی جیمی مدل GM-2800

۱۲٪

۴۷۴,۰۰۰

۴۱۹,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۴۷۴,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۴۷۴,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۴۷۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbc5d072a7f4a8cb82a81e9781550a5fa8da0f72_1600256078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-700B

ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-700B
ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-700B

۸٪

۴۸۰,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۴۸۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۴۸۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۴۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18b7450c8b2fa144a7dbd7b51303f0fd5255dc21_1614677071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن و صورت فیلیپس مدل at890

ماشین اصلاح موی بدن و صورت فیلیپس مدل at890
ماشین اصلاح موی بدن و صورت فیلیپس مدل at890

٪

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3655554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح جیمی مدل GM 801

ماشین اصلاح جیمی مدل GM 801
ماشین اصلاح جیمی مدل GM 801

٪

۶۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120587976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس سری 3000 مدل BG3010

ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس سری 3000 مدل BG3010
ماشین اصلاح موی بدن فیلیپس سری 3000 مدل BG3010

٪

۱,۱۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/274707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح بدن فیلیپس سری 1000 مدل BG1024

ماشین اصلاح بدن فیلیپس سری 1000 مدل BG1024
ماشین اصلاح بدن فیلیپس سری 1000 مدل BG1024

۲۷٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن