اصلاح موی صورت

ماشین اصلاح سر

دو نوع مدل ماشین صورت

ماشین اصلاح صورت دستگاهی است که استفاده از آن به راحتی امکان پذیر است و یکی از مزایای آن قابل حمل بودن آن است و ساختار عمده ریش­تراش­ها به گونه­ای است که تیغه با پوست تماس مستقیمی ندارد، از این رو افرادی که پوست حساسی دارند نگران جوش زدن پوست صورتشان نباشند. مدل­های دوار امکان انجام اصلاحی راحت در تمام جهات را فراهم می­کنند، در عوض مدل­های نوسانی دارای وزن کمی بوده و به کمک تیغه­های متعدد، امکان اصلاح­های متنوع را فراهم می­کنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47ed9b6b8dc09c3a993980c9fd5bc1d400e5fc21_1604984566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل ۰۵۹

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل ۰۵۹
ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل ۰۵۹

٪

تومان

٪

۱۹۵,۸۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e515107955a1ab4bd8caa0adfd75460fe84d4c2_1597937516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM830

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM830
ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM830

۱۳٪

۳۳۲,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳۳۲,۰۰۰

۲۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113704441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-595

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-595
ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-595

۱۸٪

۱۸۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۱۸۰,۰۰۰

۱۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/325689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017
ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017

٪

تومان

٪

۱۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1955752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-657

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-657
ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-657

٪

تومان

٪

۱۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1158ac3c3272e653410c194a1362bda63428606_1597508964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1949

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1949
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1949

٪

تومان

٪

۴۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4189900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u

ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u
ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u

٪

تومان

٪

۱۰۲,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30ceec1255940489ae3392fa867f9c0fadc05a77_1603019646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071

٪

تومان

٪

۲۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120720584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM 855

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM 855
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM 855

٪

تومان

٪

۲۶۱,۷۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110935757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-595

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-595
ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-595

٪

تومان

٪

۱۴۹,۶۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4308158.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت پرو جیمی مدل GM-657

ماشین اصلاح صورت پرو جیمی مدل GM-657
ماشین اصلاح صورت پرو جیمی مدل GM-657

٪

تومان

٪

۲۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112843670.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1102

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1102
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1102

٪

تومان

٪

۲۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120996348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل Sv-w301u به همراه تیغه و توری یدک

ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل Sv-w301u به همراه تیغه و توری یدک
ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل Sv-w301u به همراه تیغه و توری یدک

٪

تومان

٪

۱۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1558524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6025

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6025
ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6025

٪

تومان

٪

۲۱۸,۱۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d95f05d08a697f7958d1bcdb3b9ec83a1ece7da_1605616791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 082

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 082
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 082

٪

تومان

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121694244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-5017 به همراه موزن گوش و بینی و ابرو براون مدل BR-3007 غیر اصل

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-5017 به همراه موزن گوش و بینی و ابرو براون مدل BR-3007 غیر اصل
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-5017 به همراه موزن گوش و بینی و ابرو براون مدل BR-3007 غیر اصل

٪

تومان

٪

۲۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121349721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830

٪

تومان

٪

۲۹۷,۲۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/65bd6de379f19a12bb424dfcaf6b48c15cb9c441_1598434807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی بدن و صورت وی جی آر مدل V-168

ماشین اصلاح موی بدن و صورت وی جی آر مدل V-168
ماشین اصلاح موی بدن و صورت وی جی آر مدل V-168

٪

تومان

٪

۲۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b198f482c2d9ce4e3586871f81c58a4b17d5a1a2_1601897125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-171

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-171
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-171

۳۰٪

۲۹۶,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۹۶,۰۰۰

۲۰۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/517551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233

ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233
ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233

٪

تومان

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114355583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه اصلاح موی صورت و سر پروموزر مدل MZ2026

مجموعه اصلاح موی صورت و سر پروموزر مدل MZ2026
مجموعه اصلاح موی صورت و سر پروموزر مدل MZ2026

۷٪

۷۳۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۷۳۰,۰۰۰

۶۷۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113420093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر، صورت و بدن کیمی مدل KM-600

ماشین اصلاح موی سر، صورت و بدن کیمی مدل KM-600
ماشین اصلاح موی سر، صورت و بدن کیمی مدل KM-600

۷٪

۴۷۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۴۷۰,۰۰۰

۴۳۷,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4038153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-3909

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-3909
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-3909

۸٪

۳۸۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۳۸۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b122462213ebfe949c132c8e091e57056aeed31_1611162273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-6050

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-6050
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-6050

٪

تومان

٪

۲۰۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50497b3fba62703a63339850384a0263ccf3f1f0_1604989898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 065

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 065
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 065

٪

تومان

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/084c1f79939c3bdbeac3c50a7a7fcc1a6a32818d_1597936492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-827

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-827
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-827

۲۲٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۳۲۰,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc939dd3a4a83023e27f62fe1c254eb70701662c_1611130518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-6050

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-6050
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-6050

٪

تومان

٪

۲۰۶,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121344492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل Sv-w301u به همراه توری یدک

ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل Sv-w301u به همراه توری یدک
ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل Sv-w301u به همراه توری یدک

٪

تومان

٪

۱۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113411966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM-657A

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM-657A
ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM-657A

٪

تومان

٪

۲۰۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6214679134e5b132d0d352966edaaea980269606_1604097996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن وی جی آر مدل V-099

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن وی جی آر مدل V-099
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن وی جی آر مدل V-099

٪

تومان

٪

۴۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110514974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پک تیغ و توری یدک ریش تراش یاندو مدل SV-W301U

پک تیغ و توری یدک ریش تراش یاندو مدل SV-W301U
پک تیغ و توری یدک ریش تراش یاندو مدل SV-W301U

٪

تومان

٪

۱۶,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117662061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-2024

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-2024
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-2024

٪

تومان

٪

۲۱۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111405000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جاست ای تریم مدل t2

ماشین اصلاح موی سر و صورت جاست ای تریم مدل t2
ماشین اصلاح موی سر و صورت جاست ای تریم مدل t2

٪

تومان

٪

۴۴,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120893689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1121/41

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1121/41
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1121/41

٪

تومان

٪

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116339927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ209

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ209
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ209

٪

تومان

٪

۱۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73599385b1a023c7542bc3d67d26fa080191fc4b_1603766666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل ۳۳۱

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل ۳۳۱
ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل ۳۳۱

۷٪

۲۴۹,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۴۹,۰۰۰

۲۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7bea487d8582be97cae76f08daaddb06e9908614_1596007490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-597

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-597
ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-597

٪

تومان

٪

۱۴۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112438530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030

٪

تومان

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05177ab9ce5cc74cb4002e2c2c1903c899899c2f_1603103628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح موی صورت فایو دی تاچ مدل BS-8003

ست ماشین اصلاح موی صورت فایو دی تاچ مدل BS-8003
ست ماشین اصلاح موی صورت فایو دی تاچ مدل BS-8003

۳۹٪

۷۹۹,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۷۹۹,۰۰۰

۴۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110038007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5025

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5025
ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5025

٪

تومان

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea86c1bf7ebe042c70b23fe26ef08f98ffbc8f4b_1596517600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت دینگ لینگ مدل RF-608

ماشین اصلاح صورت دینگ لینگ مدل RF-608
ماشین اصلاح صورت دینگ لینگ مدل RF-608

٪

تومان

٪

۲۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3246235.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت براون مدل 9240s

ماشین اصلاح صورت براون مدل 9240s
ماشین اصلاح صورت براون مدل 9240s

٪

تومان

٪

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120375521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HT908

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HT908
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HT908

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117054835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت شیائومی مدل S500

ماشین اصلاح موی صورت شیائومی مدل S500
ماشین اصلاح موی صورت شیائومی مدل S500

٪

تومان

٪

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df7b939af2ae15a57897cb2e81d9cd4a21fbc729_1596969553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-2600

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-2600
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-2600

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114406602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-630

ماشین اصلاح موی صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-630
ماشین اصلاح موی صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-630

٪

تومان

٪

۲۹۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110705017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت موزر مدل Mobile Shaver

ماشین اصلاح موی صورت موزر مدل Mobile Shaver
ماشین اصلاح موی صورت موزر مدل Mobile Shaver

٪

تومان

٪

۷۶۶,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115045563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فکر مدل ultracare Pro

ماشین اصلاح موی صورت فکر مدل ultracare Pro
ماشین اصلاح موی صورت فکر مدل ultracare Pro

٪

تومان

٪

۷۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114622957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل SV-316U

ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل SV-316U
ماشین اصلاح موی صورت یاندو مدل SV-316U

۷٪

۱۶۸,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۶۸,۰۰۰

۱۵۶,۲۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1020300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت براون مدل BT5070

ماشین اصلاح صورت براون مدل BT5070
ماشین اصلاح صورت براون مدل BT5070

٪

تومان

٪

۹۰۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2309243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907

ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907
ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HT907

٪

تومان

٪

۳۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113441202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل km-5390

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل km-5390
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل km-5390

۲۶٪

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۸۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115535159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح جیمی مدل GM500

ماشین اصلاح جیمی مدل GM500
ماشین اصلاح جیمی مدل GM500

٪

تومان

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113391302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل BT3216/14

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل BT3216/14
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل BT3216/14

۱۶٪

۱,۸۹۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120928851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-6558

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-6558
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-6558

٪

تومان

٪

۱۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b898d7ca6cedb7dd422b14e175a6102f9728ff7c_1611052692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل v-063

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل v-063
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل v-063

۲۱٪

۵۷۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۵۷۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4c41b2c173c69d1e3e4ae85ef199cb3c1afac43_1608990453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ249

ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ249
ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ249

۷٪

۵۶۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۵۶۰,۰۰۰

۵۲۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2516251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح کیمی مدل kemei 2600

ماشین اصلاح کیمی مدل kemei 2600
ماشین اصلاح کیمی مدل kemei 2600

٪

تومان

٪

۳۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113253974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-578

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-578
ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-578

٪

تومان

٪

۲۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112327723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-6125

ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-6125
ماشین اصلاح موی صورت پروجیمی مدل GM-6125

٪

تومان

٪

۲۵۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119654325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت دی اس پی مدل 90111

ماشین اصلاح موی صورت دی اس پی مدل 90111
ماشین اصلاح موی صورت دی اس پی مدل 90111

۳۵٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۸۵,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111313648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-6559

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-6559
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-6559

٪

تومان

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2879063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت پاناسونیک مدل ES-LF51

ماشین اصلاح صورت پاناسونیک مدل ES-LF51
ماشین اصلاح صورت پاناسونیک مدل ES-LF51

٪

تومان

٪

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114705971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 1400 Professional

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 1400 Professional
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 1400 Professional

٪

تومان

٪

۷۹۰,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dea81489f48ac64de51b45cc551887e6afddd97f_1597496697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830

٪

تومان

٪

۲۹۲,۶۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca9256f291c9b5e571b212b067074687e29b4ce6_1609587538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6068

ماشین اصلاح موی صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6068
ماشین اصلاح موی صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6068

۳۴٪

۵۱۴,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۵۱۴,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e66619922e393add3d177261f1f4a3ca4f16a11_1612074659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلکو مدل PH-7082

ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلکو مدل PH-7082
ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلکو مدل PH-7082

٪

تومان

٪

۶۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114785396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل V-306

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل V-306
ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل V-306

۳۱٪

۵۵۰,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۵۵۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111465823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ242

ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ242
ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا مدل HQ242

۱۴٪

۳۶۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۶۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111809950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-526

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-526
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-526

۴۵٪

۴۸۰,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۴۸۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d37c6f72926db6f9a425e2acfe1e2dfc8863d574_1600606293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-598

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-598
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-598

٪

تومان

٪

۲۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1274576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1110/04

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1110/04
ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1110/04

٪

تومان

٪

۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88385b63ce2ead0ba67a2e7c92aed05581301ba8_1601983137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM 513

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM 513
ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM 513

٪

تومان

٪

۳۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c95cb2f678200d2c797f2a2e9c32516118b8738_1604814330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل V-317

ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل V-317
ماشین اصلاح موی صورت وی جی ار مدل V-317

٪

تومان

٪

۲۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114622983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کمی مدل KM-1123

ماشین اصلاح موی صورت کمی مدل KM-1123
ماشین اصلاح موی صورت کمی مدل KM-1123

۱۲٪

۳۶۹,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۶۹,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111465038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM 841

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM 841
ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM 841

٪

تومان

٪

۲۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f8cfc9f0048d988ca5b82532aa50f8d7639bcbc8_1604958640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-060

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-060
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-060

٪

تومان

٪

۳۱۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b39deabafbcbbd0bb82c20a68efa76ef1f5457f_1603907635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن فیلیپس مدل MG7715/00

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن فیلیپس مدل MG7715/00
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن فیلیپس مدل MG7715/00

۹٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0bbac0665460c49c0ba2bd35061d6936ff39bfe2_1599638536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت دی اس پی مدل 70081

ماشین اصلاح موی صورت دی اس پی مدل 70081
ماشین اصلاح موی صورت دی اس پی مدل 70081

٪

تومان

٪

۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113482867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1996

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1996
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1996

۱۳٪

۷۶۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۷۶۵,۰۰۰

۶۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111255223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت مدل 1400 غیر اصل

ماشین اصلاح موی صورت مدل 1400 غیر اصل
ماشین اصلاح موی صورت مدل 1400 غیر اصل

٪

تومان

٪

۳۰۵,۸۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5e5cfaea9115d2874796018d05c2988e277ec48_1598166759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل km-1974b

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل km-1974b
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل km-1974b

٪

تومان

٪

۲۶۰,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120549456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت ژیلت مدل Proglide Styler به همراه خوتراش

ماشین اصلاح موی صورت ژیلت مدل Proglide Styler به همراه خوتراش
ماشین اصلاح موی صورت ژیلت مدل Proglide Styler به همراه خوتراش

٪

تومان

٪

۵۸۹,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cce33574d6573ae457f7f1b30681e9c625977a8_1611748347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل AT620

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل AT620
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل AT620

٪

تومان

٪

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121068787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1223/41

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1223/41
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1223/41

٪

تومان

٪

۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0977062126c004fd985fc7edc97975e8e9a5f56e_1613645963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت اچ تی سی مدل AT-029

ماشین اصلاح موی سر و صورت اچ تی سی مدل AT-029
ماشین اصلاح موی سر و صورت اچ تی سی مدل AT-029

۶۳٪

۷۹۹,۰۰۰

تومان

۶۳٪

۷۹۹,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3354494.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موزر مدل 0087-1400

ماشین اصلاح موزر مدل 0087-1400
ماشین اصلاح موزر مدل 0087-1400

٪

تومان

٪

۸۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24ce6fbace09967105f318e97247980eae1c8900_1610788324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن روزیا پرو مدل HQ5800B

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن روزیا پرو مدل HQ5800B
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن روزیا پرو مدل HQ5800B

٪

تومان

٪

۷۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b2024f2e4efa6adf3ed80bf14cd2ba020ad473f_1603936954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V_161

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V_161
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V_161

٪

تومان

٪

۲۱۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/abd824f32c9c164727896871e22717cd8c46c63e_1612855982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت ان شن مدل Black Stone

ماشین اصلاح موی صورت ان شن مدل Black Stone
ماشین اصلاح موی صورت ان شن مدل Black Stone

۱۸٪

۴۸۴,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۴۸۴,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1405334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1520

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1520
ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1520

٪

تومان

٪

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bcb85537f034ba0098aaa3bd5ecee2e92883dfca_1602672735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-1971

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-1971
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-1971

٪

تومان

٪

۴۵۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3895214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6068

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6068
ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6068

۴۱٪

۴۳۹,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۴۳۹,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121310785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM-6125A

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM-6125A
ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM-6125A

٪

تومان

٪

۲۳۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120481345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل 6150

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل 6150
ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل 6150

٪

تومان

٪

۱۸۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1053266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت براون مدل 150s-1

ماشین اصلاح صورت براون مدل 150s-1
ماشین اصلاح صورت براون مدل 150s-1

٪

تومان

٪

۷۰۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9e83ade6438dea5001bbd210edbe31b83bba641_1612019154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-080

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-080
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-080

۳۹٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۶۵۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/744527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت و بدن بانوان ویت مدل Sensitive Touch

ماشین اصلاح صورت و بدن بانوان ویت مدل Sensitive Touch
ماشین اصلاح صورت و بدن بانوان ویت مدل Sensitive Touch

٪

تومان

٪

۲۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114053259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل hq233

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل hq233
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل hq233

٪

تومان

٪

۱۸۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112038373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروجیمی مدل GM-598

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروجیمی مدل GM-598
ماشین اصلاح موی سر و صورت پروجیمی مدل GM-598

٪

تومان

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4222480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HQ-238

ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HQ-238
ماشین اصلاح صورت روزیا مدل HQ-238

٪

تومان

٪

۲۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4283163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست اصلاح سایونا مدل SY-9017

ست اصلاح سایونا مدل SY-9017
ست اصلاح سایونا مدل SY-9017

٪

تومان

٪

۴۳۰,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119979640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HT902

ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HT902
ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل HT902

٪

تومان

٪

۲۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111762360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-577

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-577
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-577

۲۶٪

۳۸۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۳۸۰,۰۰۰

۲۸۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2215416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت مک استایلر مدل MC-8815

ماشین اصلاح موی صورت مک استایلر مدل MC-8815
ماشین اصلاح موی صورت مک استایلر مدل MC-8815

۱۰٪

۷۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۷۵۰,۰۰۰

۶۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8ec586c21477ae139b96c1bf42857b380f98063_1605351664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2002

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2002
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2002

٪

تومان

٪

۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل PT860/16

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل PT860/16
ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل PT860/16

٪

تومان

٪

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f164322655f178c95cdae0703dd8d7c8a6701cc_1602137287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-865

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-865
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-865

٪

تومان

٪

۲۶۵,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c176abc80e49b1891333008a838bf6f17b8cadc4_1605969209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-050

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-050
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-050

٪

تومان

٪

۳۳۶,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112778630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM827

ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM827
ماشین اصلاح موی صورت آی جیمی مدل GM827

٪

تومان

٪

۲۸۹,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b3998a2cdd59a56ee64677bf52e01d9513bfd76_1612017170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت نیکای مدل NK-7089-3

ماشین اصلاح موی صورت نیکای مدل NK-7089-3
ماشین اصلاح موی صورت نیکای مدل NK-7089-3

٪

تومان

٪

۵۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119705642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-116

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-116
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-116

٪

تومان

٪

۴۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f097bd9125c6c44e9c5fe931126eb2b794bec9a_1603807728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن جیمی مدل GM-580

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن جیمی مدل GM-580
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن جیمی مدل GM-580

۱۵٪

۳۵۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۵۵,۰۰۰

۳۰۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120864461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S3122/51

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S3122/51
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S3122/51

٪

تومان

٪

۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b04d6b32f955640bc878f1aed9e6d50d426451a7_1614876818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-1015

ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-1015
ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-1015

٪

تومان

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4196896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت دی اس پی مدل 90110

ماشین اصلاح صورت دی اس پی مدل 90110
ماشین اصلاح صورت دی اس پی مدل 90110

۳۵٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۳۴۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e79a34ebf09c67a904aada34924bde7475631227_1613555444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-6609

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-6609
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-6609

٪

تومان

٪

۲۳۱,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/141291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری Lamdash مدل ES-LV95

ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری Lamdash مدل ES-LV95
ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری Lamdash مدل ES-LV95

٪

تومان

٪

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/844850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح صورت براون مدل 3040s

ماشین اصلاح صورت براون مدل 3040s
ماشین اصلاح صورت براون مدل 3040s

٪

تومان

٪

۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114394784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-690

ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-690
ماشین اصلاح موی صورت و بدن کیمی مدل KM-690

۲۲٪

۴۷۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۴۷۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/431526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل Opal Pro

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل Opal Pro
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل Opal Pro

٪

تومان

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن