ترازو آشپزخانه

ترازو آشپزخانه

کاربرد مهم ترازوی آشپزخانه

حتی اگر جز آن دسته افرادی هستید که معتقدید چشم‌تان از ترازو هم دقیق‌تر است و برای آشپزی کردن نیازی به اعداد و ارقام روی ترازو ندارید، باز هم وجود این وسیله برای‌تان مفید خواهد بود. چون گاهی تغییر در مقدار مواد اولیه دستور پخت، به‌کل غذا را خراب می‌کند.

همچنین به جهت جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی و دور ریز نشدن آنها با کمک اندازه‌گیری مواد غذایی با ترازو و رعایت کردن چند گرم در استفاده از مواد غذایی در مصرف مواد غذایی به شکل قابل‌توجهی صرفه‌جویی می‌شود. ضمن اینکه اگر رژیم غذایی خاصی را رعایت می‌کنید، احتمالا باید اندازه دقیق مواد خوراکی‌تان را با خرید ترازوی آشپزخانه به درستی تعیین کنید.

ترازوهای آشپزخانه بطور کلی و فارغ از برندها و قیمت های مختلفی که دارند به ۲ دسته ترازوی های عقربه ای وترازوهای دیجیتالی که از نوع کاسه دار و یا تخت هستند، تقسیم می شوند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121671315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل SF-400

ترازو آشپزخانه مدل SF-400
ترازو آشپزخانه مدل SF-400

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1144390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 ظرفیت 10 کیلوگرم

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 ظرفیت 10 کیلوگرم
ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 ظرفیت 10 کیلوگرم

٪

۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112896963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400

ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400
ترازو دیجیتال آشپزخانه محک کد 400

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112902607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل B-5

ترازو آشپزخانه مدل B-5
ترازو آشپزخانه مدل B-5

٪

۱۵۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1816668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو جیبی مدل MH-500

ترازو جیبی مدل MH-500
ترازو جیبی مدل MH-500

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119856729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل 2584

ترازو آشپزخانه مدل 2584
ترازو آشپزخانه مدل 2584

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1737701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150

٪

۴۶۸,۲۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1723715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114757466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل SF-400

ترازو آشپزخانه مدل SF-400
ترازو آشپزخانه مدل SF-400

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3213277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری بهاز کالا مدل S- 509

ترازو آشپزخانه کمری بهاز کالا مدل S- 509
ترازو آشپزخانه کمری بهاز کالا مدل S- 509

٪

۱۳۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119407088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال مدل DM.3

ترازو دیجیتال مدل DM.3
ترازو دیجیتال مدل DM.3

۵٪

۳۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۵٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119144399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه همارا مدل S001

ترازو آشپزخانه همارا مدل S001
ترازو آشپزخانه همارا مدل S001

٪

۲۲۷,۰۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5408460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال کانستانت مدل 14192

ترازو دیجیتال کانستانت مدل 14192
ترازو دیجیتال کانستانت مدل 14192

٪

۱۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119363974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل v60

ترازو آشپزخانه مدل v60
ترازو آشپزخانه مدل v60

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55b272916addfb1fb4c93b5848c8463d30253562_1607432341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه ارس مدل SF-400

ترازو آشپزخانه ارس مدل SF-400
ترازو آشپزخانه ارس مدل SF-400

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2097261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400

ترازوی آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400
ترازوی آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400

٪

۸۱,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95f3375091d6c09a71f0fc1cfb25a1369fc6f763_1597864635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری مدل ACS10KG-CL

ترازو آشپزخانه کمری مدل ACS10KG-CL
ترازو آشپزخانه کمری مدل ACS10KG-CL

٪

۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1974859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو اشپزخانه مدل SF-400A

ترازو اشپزخانه مدل SF-400A
ترازو اشپزخانه مدل SF-400A

۱۶٪

۲۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/806874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg

ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg
ترازو دیجیتال مسافرتی ویهنگ مدل 50kg

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120412914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه دبلیو ام اف مدل waage

ترازو آشپزخانه دبلیو ام اف مدل waage
ترازو آشپزخانه دبلیو ام اف مدل waage

٪

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120735141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال مدل TR-004

ترازو دیجیتال مدل TR-004
ترازو دیجیتال مدل TR-004

٪

۶۱,۵۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1165731.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4350

ترازو آشپزخانه کمری مدل 4350
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4350

٪

۴۴۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97197aa510dc281573c8cbe15494644196582065_1601282424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل 3000

ترازو آشپزخانه مدل 3000
ترازو آشپزخانه مدل 3000

٪

۱۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e73aa2ad6dd1b59243a7f8438467dd73e4a53450_1601892223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل 00-14

ترازو آشپزخانه مدل 00-14
ترازو آشپزخانه مدل 00-14

٪

۸۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8fe75fc2485df832532f28d310511762440e997_1596965500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل KE-5

ترازو آشپزخانه مدل KE-5
ترازو آشپزخانه مدل KE-5

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116975730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل SF_400

ترازو آشپزخانه مدل SF_400
ترازو آشپزخانه مدل SF_400

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1142003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS28

ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS28
ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS28

۱۰٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccc1004752191d53c1086096331bc273add815c5_1600759104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه محک مدل 201

ترازو آشپزخانه محک مدل 201
ترازو آشپزخانه محک مدل 201

٪

۸۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b295470f668ac2bb612e84f95a68be61be296023_1595580398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل KE5

ترازو آشپزخانه مدل KE5
ترازو آشپزخانه مدل KE5

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5306425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل SF400-A

ترازو آشپزخانه مدل SF400-A
ترازو آشپزخانه مدل SF400-A

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری مدل New Home

ترازو آشپزخانه کمری مدل New Home
ترازو آشپزخانه کمری مدل New Home

۱۰٪

۴۵۸,۰۰۰

۴۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰٪

۴۵۸,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۵۸,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۵۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117164349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال یونی کام مدل v02

ترازو دیجیتال یونی کام مدل v02
ترازو دیجیتال یونی کام مدل v02

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4752708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS24

ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS24
ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS24

۱۲٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/00f3b3a550aeaf0e8be0fc06af5b7c7252d7469a_1599742585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه کمری کد Acs-10k

ترازو آشپزخانه کمری کد Acs-10k
ترازو آشپزخانه کمری کد Acs-10k

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3322785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه اورانوس مدل UKS-210-2

ترازو آشپزخانه اورانوس مدل UKS-210-2
ترازو آشپزخانه اورانوس مدل UKS-210-2

۸٪

۱۴۹,۷۰۰

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۸٪

۱۴۹,۷۰۰

تومان

۸٪

۱۴۹,۷۰۰

تومان

۸٪

۱۴۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c6748f842d0bcb3377c6c5768b18ee0af32f783_1597844197.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه اطمینان مدل ACS-AL

ترازو آشپزخانه اطمینان مدل ACS-AL
ترازو آشپزخانه اطمینان مدل ACS-AL

٪

۸۳,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b65613f65d78113d2095ae4093b6a0d78677b43_1603804392.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه افق مدل توت فرنگی

ترازوی آشپزخانه افق مدل توت فرنگی
ترازوی آشپزخانه افق مدل توت فرنگی

٪

۱۵۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2158517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه اورانوس مدل UKS-210

ترازو آشپزخانه اورانوس مدل UKS-210
ترازو آشپزخانه اورانوس مدل UKS-210

٪

۱۳۷,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110148875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه مدل SF-400-Light

ترازو آشپزخانه مدل SF-400-Light
ترازو آشپزخانه مدل SF-400-Light

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fb6f5a0102de783091026f1c01a4f70db2b2ec9_1613922665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه مدل SF-400

ترازوی آشپزخانه مدل SF-400
ترازوی آشپزخانه مدل SF-400

٪

۸۳,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef06c83c8e0523d582370efe32b836715a9fb58a_1600594591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل ACS10KG-EL

ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل ACS10KG-EL
ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل ACS10KG-EL

٪

۸۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5299957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال مدل I-2000

ترازو دیجیتال مدل I-2000
ترازو دیجیتال مدل I-2000

٪

۱۸۷,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/742550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS22

ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS22
ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS22

۱۴٪

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۱,۵۵۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۵۵۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۵۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100e979a91780b7614a5d952e9a89b5449cea555_1605615654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه سنکور مدل SKS

ترازوی آشپزخانه سنکور مدل SKS
ترازوی آشپزخانه سنکور مدل SKS

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1118025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad

ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad
ترازوی آشپزخانه باریکو مدل Mini Pad

٪

۵۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/602eab8edd65ea4536f19efe662546d5cb61c8b7_1609348001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه نوتریکوک مدل KT620

ترازوی آشپزخانه نوتریکوک مدل KT620
ترازوی آشپزخانه نوتریکوک مدل KT620

۲۵٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2644577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو اشپزخانه سنکور SKS

ترازو اشپزخانه سنکور SKS
ترازو اشپزخانه سنکور SKS

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2892411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه مدل KE-5

ترازوی آشپزخانه مدل KE-5
ترازوی آشپزخانه مدل KE-5

٪

۱۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113384074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال مدل MI-3245

ترازو دیجیتال مدل MI-3245
ترازو دیجیتال مدل MI-3245

٪

۵۹,۵۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111541073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازو دیجیتال مدل TB PC

ترازو دیجیتال مدل TB PC
ترازو دیجیتال مدل TB PC

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113938174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه پرشیا کد 19177

ترازوی آشپزخانه پرشیا کد 19177
ترازوی آشپزخانه پرشیا کد 19177

۲۰٪

۱۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2359408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه مدل Imperial Houseware

ترازوی آشپزخانه مدل Imperial Houseware
ترازوی آشپزخانه مدل Imperial Houseware

٪

۱۵۹,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/716cc8ab3f21a8fb8199b50b3a0fc8e889d4c056_1611132233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترازوی آشپزخانه کمری مدل AZ EK9160

ترازوی آشپزخانه کمری مدل AZ EK9160
ترازوی آشپزخانه کمری مدل AZ EK9160

٪

۳۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن