شیشه شیر دارو خوری نوازد

شیشه شیر دارو خوری نوازد

رعایت چند نکته در خرید لوازم پستانک و شیشه‌شیر

اکثرا زمانی که دسترسی به مادر نباشد ممکن است مجبور شوید از شیشه‌شیر یا پستانک استفاده کنید لذا استفاده از پستانک و شیشه‌شیر بسیار متداول است. پدر‌ها و مادر‌هایی هستند که انتخاب می‌کنند از هر دوی این‌ها برای کودک خود استفاده کنند، در حالی که عده‌ای دیگر ترجیح می‌دهند این کار را نکنند.

برای انتخاب و خرید شیشه‌شیر بهتر است دقت کنید کودکتان کدام سرشیشه یا کدام پستانک را راحت‌تر به دهان می‌گیرد. همچنین تمیز کردن درست و دقیق شیشه‌شیر و سرشیشه‌ها و استفادۀ صحیح شیر خشک، از شکل و مدل آنها مهم‌تر است و نظافت درست این وسایل بهترین کاری است که می‌توانید برای اطمینان از ایمنی تغذیه با شیر خشک انجام دهید. پس این وسایل را ساده انتخاب کنید و در ابتدا تنها لوازم اصلی را بخرید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c55a7e15ec25a0df5706f6844add0c32b18e0b6_1600191058.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر

۴۰٪

۶۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۶۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119714506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF030/17 ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF030/17 ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF030/17 ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115066329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115065843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114616586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 417 ظرفیت 330 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 417 ظرفیت 330 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 417 ظرفیت 330 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119714441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF033/17 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF033/17 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF033/17 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر

۱۴٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۲۰,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/329501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 407 ظرفیت 300 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 407 ظرفیت 300 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 407 ظرفیت 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b2f4c7d73c40bbc23be7dcc3ee7c607a19a0f481_1599643672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکتر براونز کد ۱ ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر دکتر براونز کد ۱ ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر دکتر براونز کد ۱ ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/255951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرلاک‌ خوری بیبی لند مدل 377

سرلاک‌ خوری بیبی لند مدل 377
سرلاک‌ خوری بیبی لند مدل 377

٪

تومان

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114810562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر فیروز مدل Pyrex ظرفیت 220 میلی لیتر

شیشه شیر فیروز مدل Pyrex ظرفیت 220 میلی لیتر
شیشه شیر فیروز مدل Pyrex ظرفیت 220 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3559011.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی سیل مدل سیل باتل ظرفیت 220 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی سیل مدل سیل باتل ظرفیت 220 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی سیل مدل سیل باتل ظرفیت 220 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۸۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115627029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111930337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/553033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر

آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر
آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ecb4a5f95ce87072f42ebc668c7095be62c88855_1604834593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو کد 1441 گنجایش 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو کد 1441 گنجایش 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو کد 1441 گنجایش 250 میلی لیتر

۱۳٪

۲۱۶,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۲۱۶,۰۰۰

۱۸۷,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7865981cc6b136bcf30fa355e7250ecff04404a9_1609407606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند کد 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند کد 248 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند کد 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/488456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نوزادی نیپ مدل 39011

ست نوزادی نیپ مدل 39011
ست نوزادی نیپ مدل 39011

۳۰٪

۳۳۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۳۵,۰۰۰

۲۳۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/514222c8de423c6262adac95f1ca06287120c690_1609414652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند کد 357 حجم 300 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند کد 357 حجم 300 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند کد 357 حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1534669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 239Animals ظرفیت 80 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 239Animals ظرفیت 80 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 239Animals ظرفیت 80 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۹,۳۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ac4c440f1d2c457a3fa8906018354d2d89d9116_1609252836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب میوه خوری بیبی لند مدل 261

آب میوه خوری بیبی لند مدل 261
آب میوه خوری بیبی لند مدل 261

٪

تومان

٪

۲۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4385666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان کودک ایکیا مدل BORJA

لیوان کودک ایکیا مدل BORJA
لیوان کودک ایکیا مدل BORJA

٪

تومان

٪

۱۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119215213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مادرکر مدل 854612 حجم 240 میلی لیتر مجموعه دو عددی

شیشه شیر مادرکر مدل 854612 حجم 240 میلی لیتر مجموعه دو عددی
شیشه شیر مادرکر مدل 854612 حجم 240 میلی لیتر مجموعه دو عددی

۴۷٪

۳۷۲,۰۰۰

تومان

۴۷٪

۳۷۲,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119354908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قندداغ خوری وی کر مدل B301

قندداغ خوری وی کر مدل B301
قندداغ خوری وی کر مدل B301

٪

تومان

٪

۲۵,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119380774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر کودک وی کر مدل B325

شیشه شیر کودک وی کر مدل B325
شیشه شیر کودک وی کر مدل B325

۱۳٪

۲۸,۵۰۰

تومان

۱۳٪

۲۸,۵۰۰

۲۴,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110880043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF693/17 ظرفیت 260 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF693/17 ظرفیت 260 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF693/17 ظرفیت 260 میلی لیتر

۱۴٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۲۰,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110738993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل 2 multifunction with handle حجم 240 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل 2 multifunction with handle حجم 240 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل 2 multifunction with handle حجم 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1888414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 439 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 439 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 439 ظرفیت 120 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2810064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78254

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78254
ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78254

۱۳٪

۳۹۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳۹۵,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad40d2d8421a5222bf501e7fffc093499bbd14f0_1606901652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل Nutural Feeling2 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل Nutural Feeling2 ظرفیت 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل Nutural Feeling2 ظرفیت 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119373307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF053/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF053/17 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF053/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/670941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 248 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e78df2d07c2339b1fa3551749fcb7713869c1c52_1606111565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر اونت کد 707

ست شیشه شیر اونت کد 707
ست شیشه شیر اونت کد 707

٪

تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5b467f88abdb143ee52529948f94cc9036628e8_1606046398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه خوری اونت مدل 75310 گنجایش 260 میلی لیتر

آبمیوه خوری اونت مدل 75310 گنجایش 260 میلی لیتر
آبمیوه خوری اونت مدل 75310 گنجایش 260 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۶۶,۴۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/226260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 307Circus ظرفیت 80 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 307Circus ظرفیت 80 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 307Circus ظرفیت 80 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۹,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/297576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 38006 ظرفیت 330 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 38006 ظرفیت 330 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 38006 ظرفیت 330 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/519ddf95f3720eea1b9fcf05dc4af24c43a429e2_1612431366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکتر براونز مدل D81003 گنجایش 250 میلی لیتر

شیشه شیر دکتر براونز مدل D81003 گنجایش 250 میلی لیتر
شیشه شیر دکتر براونز مدل D81003 گنجایش 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۳۲,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119965679.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی لند مدل 357 حجم 300 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی لند مدل 357 حجم 300 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی لند مدل 357 حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266767.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 438 ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 438 ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 438 ظرفیت 60 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/684115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر
داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119205436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل545 حجم 260 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل545 حجم 260 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل545 حجم 260 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119739182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF033/27 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر بسته دوعددی

شیشه شیر اونت مدل SCF033/27 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر بسته دوعددی
شیشه شیر اونت مدل SCF033/27 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر بسته دوعددی

٪

تومان

٪

۴۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110876982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF690/17 ظرفیت 125 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF690/17 ظرفیت 125 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF690/17 ظرفیت 125 میلی لیتر

۱۷٪

۲۶۶,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۲۶۶,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110199079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل Multi-Function حجم 90 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل Multi-Function حجم 90 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل Multi-Function حجم 90 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3843049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مایا مدل ارتودنسی ظرفیت 300 میلی لیتر

شیشه شیر مایا مدل ارتودنسی ظرفیت 300 میلی لیتر
شیشه شیر مایا مدل ارتودنسی ظرفیت 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2062804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 356Baby ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 356Baby ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 356Baby ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/649de2278bb21ce6831b8c0e8215767ab992e60d_1609610708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر فیروز مدل HRZ ظرفیت 150 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

شیشه شیر فیروز مدل HRZ ظرفیت 150 میلی لیتر مجموعه 2 عددی
شیشه شیر فیروز مدل HRZ ظرفیت 150 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121869964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

داروخوری نوزاد مومو کد 103

داروخوری نوزاد مومو کد 103
داروخوری نوزاد مومو کد 103

۵٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۹,۰۰۰

۹۴,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9c5a81236e07e7b7c6177240add521edc72f5cd_1604777190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکترجیم مدل GD7002 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر دکترجیم مدل GD7002 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر دکترجیم مدل GD7002 ظرفیت 120 میلی لیتر

۱۰٪

۱۳۸,۹۹۰

تومان

۱۰٪

۱۳۸,۹۹۰

۱۲۵,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8834acd4105ba7baa47b93106744181a187f9a18_1605338543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 01 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 01 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 01 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۸۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2809674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78043

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78043
ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78043

۳۱٪

۵۰۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۵۰۵,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2875ce4c7ad80a0a66da8f04b86f920f3484bf27_1610783979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه خوری اونت کد 1202

آبمیوه خوری اونت کد 1202
آبمیوه خوری اونت کد 1202

٪

تومان

٪

۴۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119744310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF030/27 ظرفیت۱۲۵ میلی لیتر بسته دوعددی

شیشه شیر اونت مدل SCF030/27 ظرفیت۱۲۵ میلی لیتر بسته دوعددی
شیشه شیر اونت مدل SCF030/27 ظرفیت۱۲۵ میلی لیتر بسته دوعددی

٪

تومان

٪

۳۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f11441bb7c8ff20b34b3ef43f08462caf5474d71_1609142459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرلاک خوری بیبی لند کد 377

سرلاک خوری بیبی لند کد 377
سرلاک خوری بیبی لند کد 377

٪

تومان

٪

۴۹,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/708622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 305 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 305 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 305 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dffbb5c043d84763771ef635dbadc8c2c984557b_1611580512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی لند مدل RD306 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی لند مدل RD306 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی لند مدل RD306 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/203104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 241 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 241 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 241 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115713943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 57917 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 57917 ظرفیت 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 57917 ظرفیت 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۰۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1438100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نوزادی اونت مدل SCD290

ست نوزادی اونت مدل SCD290
ست نوزادی اونت مدل SCD290

٪

تومان

٪

۸۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/849359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF673/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF673/17 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF673/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/945844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 360Normal ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 360Normal ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 360Normal ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۶,۸۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119394850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نوزادی اونت مدل SCF301/01 مجموعه 6 عددی

ست نوزادی اونت مدل SCF301/01 مجموعه 6 عددی
ست نوزادی اونت مدل SCF301/01 مجموعه 6 عددی

٪

تومان

٪

۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119908978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 474 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 474 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 474 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e0b43ed1fa60e622eecc83017d9ff383ddaa5d5_1604822002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر کودک اونت  کد 76 گنجایش 260 میلی لیتر

شیشه شیر کودک اونت  کد 76 گنجایش 260 میلی لیتر
شیشه شیر کودک اونت  کد 76 گنجایش 260 میلی لیتر

۱۸٪

۲۹۹,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۹۹,۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4099290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سریلاک خوری مایا مدل M02 ظرفیت 150 میلی لیتر

سریلاک خوری مایا مدل M02 ظرفیت 150 میلی لیتر
سریلاک خوری مایا مدل M02 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/665746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF671/17 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF671/17 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF671/17 ظرفیت 120 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84547e8de2ee9c7abfb969f15d18cc2cca7e3e3b_1608731429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر وی کر مدل 01 گنجایش 240 میلی لیتر

شیشه شیر وی کر مدل 01 گنجایش 240 میلی لیتر
شیشه شیر وی کر مدل 01 گنجایش 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3602132.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی سیل Babisil مدل 4413 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی سیل Babisil مدل 4413 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی سیل Babisil مدل 4413 ظرفیت 120 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110862448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شيشه شير کودک اونت مدل SCD290 مجموعه 6 عددی

شيشه شير کودک اونت مدل SCD290 مجموعه 6 عددی
شيشه شير کودک اونت مدل SCD290 مجموعه 6 عددی

٪

تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16fb0c8d6c28522acdac2c5764a789cc2c33f24e_1599892812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکتر براونز کد ۴ ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر دکتر براونز کد ۴ ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر دکتر براونز کد ۴ ظرفیت 60 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2803832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78261

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78261
ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78261

۳۱٪

۵۰۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۵۰۵,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5800374e0d65eeeb4245c1593ed8d2f91bfc163b_1609254127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل M8094 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل M8094 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل M8094 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۷۸,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111929989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل B2 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل B2 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل B2 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111582049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فنجان شیردهی مدل L1

فنجان شیردهی مدل L1
فنجان شیردهی مدل L1

۳۰٪

۹,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۹,۰۰۰

۶,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل A699/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل A699/17 ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل A699/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119913043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 478 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 478 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 478 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113430512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر کودک کد 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

شیشه شیر کودک کد 382 ظرفیت 15 میلی لیتر
شیشه شیر کودک کد 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eef2f5bcaab503d80897005fd9037621e8e4fb9a_1599564778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل ول بینگ کد C20610.10 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل ول بینگ کد C20610.10 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل ول بینگ کد C20610.10 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۲۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115067060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 10417 ظرفیت 330 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 10417 ظرفیت 330 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 10417 ظرفیت 330 میلی لیتر

۱۴٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۱۰,۰۰۰

۱۸۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96d1d6d60b816cee6a2c586b1a33f882be2a5c8c_1609410617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 334 حجم 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 334 حجم 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 334 حجم 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1026745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 249Kitty ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 249Kitty ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 249Kitty ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a35b5e660fcbe0af0806bd399d479b4cc1116482_1609917334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرلاک خوری مادرکر کد 01

سرلاک خوری مادرکر کد 01
سرلاک خوری مادرکر کد 01

۸٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۴۵,۰۰۰

۲۲۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19eec14568044a64549e3282d7bf8d8393aa7f15_1612429996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکتر براونز مدل D51600 گنجایش 150 میلی لیتر

شیشه شیر دکتر براونز مدل D51600 گنجایش 150 میلی لیتر
شیشه شیر دکتر براونز مدل D51600 گنجایش 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۷۸,۳۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1578649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه خوری برادر مکس مدل Flip And Go ظرفیت 200 میلی لیتر

آبمیوه خوری برادر مکس مدل Flip And Go ظرفیت 200 میلی لیتر
آبمیوه خوری برادر مکس مدل Flip And Go ظرفیت 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۲۴,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cff27447ac36adba3266f1630255681cadc2e4c0_1611580965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی لند مدل BL306 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی لند مدل BL306 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی لند مدل BL306 ظرفیت 150 میلی لیتر

۵۳٪

۵۲,۰۰۰

تومان

۵۳٪

۵۲,۰۰۰

۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74192b5bb8765d44b8b895239c85913911ad41dc_1606939784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اسمارت بیبی مدل ZLBB-6001 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر اسمارت بیبی مدل ZLBB-6001 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر اسمارت بیبی مدل ZLBB-6001 ظرفیت 150 میلی لیتر

۳۰٪

۲۰۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eda3043fd1781f70cfc8eeaca4a31edbecc61094_1605007711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو کد 1435 گنجایش ۱۵۰ میلی لیتر

شیشه شیر چیکو کد 1435 گنجایش ۱۵۰ میلی لیتر
شیشه شیر چیکو کد 1435 گنجایش ۱۵۰ میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۷۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119714590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF039/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF039/17 ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF039/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

۱۶٪

۲۵۲,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۵۲,۰۰۰

۲۱۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110456593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

داروخوری کودک اف تی ای کو مدل Safe 00 حجم 10میلی لیتر

داروخوری کودک اف تی ای کو مدل Safe 00 حجم 10میلی لیتر
داروخوری کودک اف تی ای کو مدل Safe 00 حجم 10میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷,۹۶۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110386240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر سامی مدل P11 ظرفیت 90 میلی لیتر

شیشه شیر سامی مدل P11 ظرفیت 90 میلی لیتر
شیشه شیر سامی مدل P11 ظرفیت 90 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۱,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1109200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر پنبه ریز مدل 3405B ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر پنبه ریز مدل 3405B ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر پنبه ریز مدل 3405B ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/785386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 358Normal ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 358Normal ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 358Normal ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۳,۱۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c8ea7b05a17102cda3a32c43f6fd3c721e225e01_1614076525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل نچرال فیلینگ گنجایش 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل نچرال فیلینگ گنجایش 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل نچرال فیلینگ گنجایش 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

شیشه شیر نوزاد

آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

سرلاک‌ خوری بیبی لند مدل 377

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر فیروز مدل Pyrex ظرفیت 220 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر دکتر براونز کد ۲ ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر دکتر براونز کد ۱ ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر دکتر جین مدل B36 ظرفیت 180 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

قندداغ خوری وی کر مدل B301

شیشه شیر نوزاد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن