فشار سنج

نکات کاربردی به هنگام استفاده از فشارسنج

از آن جایی که فشارسنج­ها برای بستن روی بازو و یا مچ می­باشند، نیازمند است که ناحیه مورد نظر پوششی نداشته باشد. بهتر است برای نتیجه­گیری بهتر، پس از مدت مشخصی نسبت به تنظیم مجدد فشارسنج اقدام شود. برای نتیجه دقیق­تر، بهتر است قبل از سنجش فشار خون از فعالیت های فیزیکی شدید، خوردن غذای سنگین و مصرف سیگار و الکل خودداری شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2472244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112

فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112
فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1655819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM47

فشار سنج بیورر مدل BM47
فشار سنج بیورر مدل BM47

٪

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110266786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001

٪

۳۹۴,۰۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3433012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل M2

فشارسنج امرن مدل M2
فشارسنج امرن مدل M2

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120629594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20

فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20
فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20

٪

۴۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1542477.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987

فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987

٪

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4608123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج فرش لایف مدل T4

فشارسنج فرش لایف مدل T4
فشارسنج فرش لایف مدل T4

٪

۵۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/958918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM 85

فشار سنج بیورر مدل BM 85
فشار سنج بیورر مدل BM 85

٪

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24ba491ff8f4025aa206aab44b5dcccdececef0d_1607408451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121

دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121
دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121

٪

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3565102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08
فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08

٪

۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1069629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM27

فشار سنج بیورر مدل BM27
فشار سنج بیورر مدل BM27

٪

۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5477112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو
فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121559103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-738

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-738
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-738

۱۵٪

۷۳۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۷۳۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷۳۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97b63b67c88fbb5256ad49d55fdf026928d6a27d_1606917612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی امرن مدل M3

فشارسنج بازویی امرن مدل M3
فشارسنج بازویی امرن مدل M3

٪

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2217103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91

٪

۶۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b148892329d12b8c35ea4611f82cdb3053eac072_1606917527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort

فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort
فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort

٪

۲,۱۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200830c148197036f8e2a2df715491d967f5f58d_1606917419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV

فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV
فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV

٪

۴,۹۵۶,۷۰۰

۴,۵۶۱,۰۰۰ تومان

٪

۴,۹۵۶,۷۰۰

تومان

٪

۴,۹۵۶,۷۰۰

تومان

٪

۴,۹۵۶,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88b4a928dd3646369733a9c97499f3b0078d2488_1621082314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F
فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee92e7af3260fda4c70b6500094fc8c224e04f1a_1599384515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM 57

فشار سنج بیورر مدل BM 57
فشار سنج بیورر مدل BM 57

٪

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ef3fc03502a5ee8bb0d6d2709b49d4ac13ff068_1606127752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES

٪

۹۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/106708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112345818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-2000 به همراه گوشی طبی مدل HS-30B

فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-2000 به همراه گوشی طبی مدل HS-30B
فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-2000 به همراه گوشی طبی مدل HS-30B

٪

۳۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل RS1

فشارسنج امرن مدل RS1
فشارسنج امرن مدل RS1

٪

۹۵۹,۰۰۰

۸۸۲,۰۰۰ تومان

٪

۹۵۹,۰۰۰

تومان

٪

۹۵۹,۰۰۰

تومان

٪

۹۵۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/212528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304
فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304

٪

۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121689647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM77

فشار سنج بیورر مدل BM77
فشار سنج بیورر مدل BM77

٪

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/165218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیورر مدل BM55

فشارسنج بیورر مدل BM55
فشارسنج بیورر مدل BM55

٪

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل RS3 Intelli IT

فشارسنج امرن مدل RS3 Intelli IT
فشارسنج امرن مدل RS3 Intelli IT

٪

۱,۷۹۹,۰۰۰

۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان

٪

۱,۷۹۹,۰۰۰

تومان

٪

۱,۷۹۹,۰۰۰

تومان

٪

۱,۷۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112426966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال امرن مدل HBP-1120

فشارسنج دیجیتال امرن مدل HBP-1120
فشارسنج دیجیتال امرن مدل HBP-1120

٪

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/404e8b2207782addc6857256d1307ff1ccb2feae_1594188135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج سخنگوی رزمکس مدل CF175F

فشارسنج سخنگوی رزمکس مدل CF175F
فشارسنج سخنگوی رزمکس مدل CF175F

٪

۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110945375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF19

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF19
دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF19

٪

۵۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/199875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیورر مدل BM44

فشارسنج بیورر مدل BM44
فشارسنج بیورر مدل BM44

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121110419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل RS2

فشارسنج امرن مدل RS2
فشارسنج امرن مدل RS2

٪

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1275761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05

٪

۵۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fdc49f763406c832f8fdc0e0515d0a25b284e4c_1605612181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشار سنج مدل 555

کاف فشار سنج مدل 555
کاف فشار سنج مدل 555

٪

۲۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/614bc1fa4845c07d6aef1a3bf0fee671b6dd57c4_1605960266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج بی ول مدل PRO-36

دستگاه فشار سنج بی ول مدل PRO-36
دستگاه فشار سنج بی ول مدل PRO-36

٪

۱,۵۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118998305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-556

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-556
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-556

٪

۷۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f82c422cb5689662bf6c43baed15d3340123b8c_1607422440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39

دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39
دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39

٪

۹۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2462175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج پیک سلوشن مدل easyRAPID

فشارسنج پیک سلوشن مدل easyRAPID
فشارسنج پیک سلوشن مدل easyRAPID

٪

۹۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38cbe5971fceee0760f9323ad22b8dc2f85752dc_1602663526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO77-PLUS-E

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO77-PLUS-E
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO77-PLUS-E

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9733e107da7cfa8a0ba2a70e0bfb40975556357a_1620560503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج دیجیتال رزمکس مدل CF155F

فشار سنج دیجیتال رزمکس مدل CF155F
فشار سنج دیجیتال رزمکس مدل CF155F

٪

۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1479251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج پیک سلوشن مدل clearRAPID

فشارسنج پیک سلوشن مدل clearRAPID
فشارسنج پیک سلوشن مدل clearRAPID

۸٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3237baa405ce2e0ed33e0ba9a1773bfc381136dd_1601551833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف و پوار فشار سنج مدل RGN

کاف و پوار فشار سنج مدل RGN
کاف و پوار فشار سنج مدل RGN

٪

۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120919890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی گلامور مدل Tmb-995

فشارسنج بازویی گلامور مدل Tmb-995
فشارسنج بازویی گلامور مدل Tmb-995

۹٪

۱,۵۳۰,۰۰۰

۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان

۹٪

۱,۵۳۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۵۳۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۵۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1615864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350

فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350
فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350

٪

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1252958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل LS808

فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل LS808
فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل LS808

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114893048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیوررمدلBM77

فشارسنج بیوررمدلBM77
فشارسنج بیوررمدلBM77

٪

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79bea598de083fc4b7f4d3ce65188df53e1bc9d7_1610611101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل S-P90 کد S90

فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل S-P90 کد S90
فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل S-P90 کد S90

٪

۶۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddfdcef9131c99780cd00dd3893d32b49126fa4f_1606212897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج مچی امسیگ مدل BW37

فشار سنج مچی امسیگ مدل BW37
فشار سنج مچی امسیگ مدل BW37

٪

۹۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6b6c39574b79bb555319d0efbf42a4e45a0ba5d_1610796579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO73-E

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO73-E
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO73-E

٪

۹۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/712254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33

٪

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121287782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی استار مدل BE-6034

فشارسنج بازویی استار مدل BE-6034
فشارسنج بازویی استار مدل BE-6034

٪

۸۵۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8753c057e8c085329a4e9b59c7db05808f0e8b2_1610525919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL858GC

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL858GC
فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL858GC

٪

۱,۱۵۳,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118998357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-5917

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-5917
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-5917

٪

۸۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0440d068f39aad317209836178660c23dc2f4e70_1598634800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوار فشارسنج مدل 02

پوار فشارسنج مدل 02
پوار فشارسنج مدل 02

٪

۳۷,۹۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a75545d712031575eb69793753b827f743f7a06e_1596534696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیج فشار سنج وکتو مدل HS-20a

گیج فشار سنج وکتو مدل HS-20a
گیج فشار سنج وکتو مدل HS-20a

٪

۱۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4967621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S

فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S
فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S

٪

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edba20ab231a52554270031db3b1265b4c615532_1609240852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج پیک سلوشن مدل helpRAPID

دستگاه فشارسنج پیک سلوشن مدل helpRAPID
دستگاه فشارسنج پیک سلوشن مدل helpRAPID

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114459907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشارسنج مدل BC1000

کاف فشارسنج مدل BC1000
کاف فشارسنج مدل BC1000

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111396538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-595

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-595
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-595

٪

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1701607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 503

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 503
فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 503

۱۶٪

۲,۲۴۵,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۲,۲۴۵,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲,۲۴۵,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲,۲۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a6b50d70693c032605afd5f7331522024990ce2_1610179193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشارسنج مدل LBTB

کاف فشارسنج مدل LBTB
کاف فشارسنج مدل LBTB

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110945351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF12

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF12
دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF12

٪

۸۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4995935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی استار مدل BF6043

فشارسنج بازویی استار مدل BF6043
فشارسنج بازویی استار مدل BF6043

٪

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6dd9d2562603bec270334a7a6fa634c575fa41b_1603271842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل Tensonic arm

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل Tensonic arm
دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل Tensonic arm

٪

۱,۵۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62b126f066d5d172fd48201bd6cc217620d8ba4f_1610526361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL868VF

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL868VF
فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL868VF

٪

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118996427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5

فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5
فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5

٪

۵۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4115756f0c68d48aaaa861397c0ec9fda099d5cf_1607422286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55

دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55
دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55

٪

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1059285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S

فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S
فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S

٪

۵۳۲,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن