ماشین اصلاح سر

ماشین اصلاح سر

خرید ماشین اصلاح سر

گاهی اوقات پیش می­آمد که خیلی از اشخاص به جای رفتن به آرایشگاه و سلمانی، ترجیح می‌دادند که موهای خودشان را خودشان اصلاح کنند. اگر این اوقات همراه با وجود یک ویروس مهلک در جامعه نیز شود، داشتن یک ماشین اصلاح سر در منازل ضروری­تر از قبل احساس می­شود کما اینکه مدل‌های جدید ماشین‌های اصلاح این امکان را به شما می‌دهند که در منزل به راحتی موهای خود را از کوتاه و آراسته کنید. 

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a280b2c26b6b260b37c3d5606ae0bb1a98e2030_1606306729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0050-1400

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0050-1400
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0050-1400

۷٪

۵۸۰,۰۰۰

۵۳۹,۰۰۰ تومان

۷٪

۵۸۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۵۸۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۵۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d294d4eac525bec1a85abc1fdbdb0fbfc8322c0_1603005872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0291-1400

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0291-1400
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0291-1400

۷٪

۶۲۰,۰۰۰

۵۷۶,۶۰۰ تومان

۷٪

۶۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۶۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۶۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2093295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-805

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-805
ماشین اصلاح جیمی مدل GM-805

٪

۴۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/324048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5154275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سروصورت دینگ لینگ مدلRF-699سه باطری

ماشین اصلاح سروصورت دینگ لینگ مدلRF-699سه باطری
ماشین اصلاح سروصورت دینگ لینگ مدلRF-699سه باطری

٪

۴۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113555335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت وی جی آر مدل V-030

ماشین اصلاح موی صورت وی جی آر مدل V-030
ماشین اصلاح موی صورت وی جی آر مدل V-030

٪

۲۱۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bfd9b5b453ebbeac88839c77dc0c9facb26ba3f_1606744358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1990

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1990
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1990

٪

۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1049813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قطعات یدک ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

قطعات یدک ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر
قطعات یدک ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

٪

۱۸,۴۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1487740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0269-1400

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0269-1400
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0269-1400

۹٪

۱,۴۸۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۹٪

۱,۴۸۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۴۸۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۴۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113801055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9822

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9822
ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9822

۹٪

۶۸۵,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰ تومان

۹٪

۶۸۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۶۸۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۶۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81a8dae29eb4a0d8a48cef6e192b3d032404c7b7_1593882838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-140

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-140
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-140

٪

۷۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3003684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو مدل .P.A.S

قیچی اصلاح مو مدل .P.A.S
قیچی اصلاح مو مدل .P.A.S

٪

۴۳,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fbb106fc76a6d0f93a2f51fbb5246b7f153a1e72_1595504537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-134

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-134
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-134

٪

۷۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b9bc1735ad5917c91405831cd969bdb1e685473_1600251489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-090

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-090
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-090

۱۴٪

۳۵۸,۰۰۰

۳۰۹,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۳۵۸,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۵۸,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۵۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4bf70a201298bcbfe2a72620e11fddf7572eccb_1599064256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609
ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

۱۵٪

۳۹۳,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۳۹۳,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۹۳,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۹۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2372476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر غیر اصل

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر غیر اصل
ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر غیر اصل

٪

۸,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2830939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت مردانه پرو موزر مدل MZ-9818

ماشین اصلاح سر و صورت مردانه پرو موزر مدل MZ-9818
ماشین اصلاح سر و صورت مردانه پرو موزر مدل MZ-9818

٪

۵۷۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110515196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 2IN1 Primat

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 2IN1 Primat
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 2IN1 Primat

٪

۷,۱۸۵,۵۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5debc89f68595c1c6a402216ed9ae18d6d13ee90_1602404658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1995

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1995
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1995

٪

۴۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3481522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5018

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5018
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5018

۱۲٪

۲۶۲,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۲۶۲,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۶۲,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۶۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b18442e02ee8083f6c77f18ea6962645736d1844_1607767112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن فیلیپس مدل HC3100/15

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن فیلیپس مدل HC3100/15
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن فیلیپس مدل HC3100/15

۱۰٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱,۴۲۹,۴۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9eee7ae07d136c375f419c26d79bf9584406db2_1604318585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-070

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-070
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-070

٪

۲۲۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3678630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5021

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5021
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5021

٪

۲۵۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8e06dd6a0f4d9b41b810977aebb937b6b2aa801_1598875177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-056

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-056
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-056

٪

۴۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2753263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه 8 عددی ماشین اصلاح موزر کد 0016

ست شانه 8 عددی ماشین اصلاح موزر کد 0016
ست شانه 8 عددی ماشین اصلاح موزر کد 0016

٪

۱۶,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a0154df8c9c8ceda113296958791a22580ccdea_1605902740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1984PG

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1984PG
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1984PG

٪

۷۰۷,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121351094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-139

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-139
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-139

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2739828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست اصلاح مردانه سان مدل 8-1

ست اصلاح مردانه سان مدل 8-1
ست اصلاح مردانه سان مدل 8-1

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5318084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 1230 Primat

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 1230 Primat
ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 1230 Primat

٪

۲,۵۱۹,۶۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3146849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

۷٪

۴۲۰,۰۰۰

۳۹۰,۶۰۰ تومان

۷٪

۴۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۴۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۴۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114983744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل 8856

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل 8856
ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل 8856

٪

۳۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2527174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت جیمی مدل GM-6008

ماشین اصلاح سر و صورت جیمی مدل GM-6008
ماشین اصلاح سر و صورت جیمی مدل GM-6008

٪

۳۱۹,۱۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119404746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل 1400 غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل 1400 غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل 1400 غیر اصل

٪

۲۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5de472ba8ab9b8ea5ae67000c008701271281922_1607348759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مک استایلر مدل MC-1919

ماشین اصلاح موی سر و صورت مک استایلر مدل MC-1919
ماشین اصلاح موی سر و صورت مک استایلر مدل MC-1919

۳۱٪

۲,۷۵۰,۰۰۰

۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۲,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۲,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۲,۷۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5096765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

٪

۳۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2926609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت مک استایلر مدل MC-058

ماشین اصلاح سر و صورت مک استایلر مدل MC-058
ماشین اصلاح سر و صورت مک استایلر مدل MC-058

٪

۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/134553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح سر و صورت و موزن فیلیپس QG3040 کیت 5 در 1

ست ماشین اصلاح سر و صورت و موزن فیلیپس QG3040 کیت 5 در 1
ست ماشین اصلاح سر و صورت و موزن فیلیپس QG3040 کیت 5 در 1

٪

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3085e4597571939928f0d668153ff6cf3091de39_1612641070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-057

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-057
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-057

٪

۵۱۰,۷۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3481958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-236

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-236
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-236

٪

۳۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1297106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر
ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6ba8d2a0e36708217da1500f9ba92bf5e97ffcc_1605963790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0055-1884

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0055-1884
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0055-1884

٪

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4cad558756614c90c5513b536c93c308d0531b7_1610651897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 117

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 117
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 117

٪

۵۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f389b7777c74ee7394d5241ee73d8e5426bec7f4_1611580630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل moser 1400 غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل moser 1400 غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل moser 1400 غیر اصل

٪

۲۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119694652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1987

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1987
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1987

٪

۸۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112341427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC3530/15

ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC3530/15
ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC3530/15

۱۵٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63d87aa80d4768b9db4558b18c0484abb97ec423_1599475948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2010

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2010
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2010

٪

۵۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f978c5c8d16670808aa6bb7be4535713fa49d5c_1595661780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلیپس مدل HC3520/15

ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلیپس مدل HC3520/15
ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلیپس مدل HC3520/15

٪

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4927388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ5500

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ5500
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ5500

٪

۵۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115109943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت اندیس مدل EasyStyle

ماشین اصلاح موی سر و صورت اندیس مدل EasyStyle
ماشین اصلاح موی سر و صورت اندیس مدل EasyStyle

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117244424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b933c52799f8a749e33402b1c26ed99afa7b194_1593969630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت ای جیمی مدل GM-6008

ماشین اصلاح موی سر و صورت ای جیمی مدل GM-6008
ماشین اصلاح موی سر و صورت ای جیمی مدل GM-6008

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1027330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-792

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-792
ماشین اصلاح جیمی مدل GM-792

٪

۲۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5107892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر ترایو مدل 2- 808

ماشین اصلاح موی سر ترایو مدل 2- 808
ماشین اصلاح موی سر ترایو مدل 2- 808

٪

۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111217303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر دینگ لینگ مدل RF-699

٪

۴۵۲,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4428377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه ماشین اصلاح موزر مدل M1400 مجموعه 9 عددی

شانه ماشین اصلاح موزر مدل M1400 مجموعه 9 عددی
شانه ماشین اصلاح موزر مدل M1400 مجموعه 9 عددی

٪

۲۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb7fd6e984956a9d8c17350ff4ae8a99db6df073_1605906095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-9160

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-9160
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-9160

٪

۶۴۱,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1f2e8370c894a43a1571763c37a357459b6ef70_1604367373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر ، صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6227

ماشین اصلاح موی سر ، صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6227
ماشین اصلاح موی سر ، صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6227

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119621774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1929

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1929
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1929

٪

۵۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3245976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت پاناسونیک مدل ER-GB37

ماشین اصلاح سر و صورت پاناسونیک مدل ER-GB37
ماشین اصلاح سر و صورت پاناسونیک مدل ER-GB37

۱۷٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

۲,۷۳۹,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/968884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ ماشین اصلاح موزر مدل KM 1401-7600

تیغ ماشین اصلاح موزر مدل KM 1401-7600
تیغ ماشین اصلاح موزر مدل KM 1401-7600

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120153803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

۴۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f04fbda7c14f566c56b8445a1ee85658aa2dcb9c_1605349828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل km-127

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل km-127
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل km-127

۱۰٪

۴۹۰,۰۰۰

۴۳۹,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۴۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122057435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت ان شن مدل کیمویل

ماشین اصلاح موی سر و صورت ان شن مدل کیمویل
ماشین اصلاح موی سر و صورت ان شن مدل کیمویل

٪

۴۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3446174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پک قطعات یدکی موزر باران کد M2

پک قطعات یدکی موزر باران کد M2
پک قطعات یدکی موزر باران کد M2

٪

۱۱,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121218458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر جیمی مدل GM 6149

ماشین اصلاح موی سر جیمی مدل GM 6149
ماشین اصلاح موی سر جیمی مدل GM 6149

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت رمینگتون مدل HC5880

ماشین اصلاح سر و صورت رمینگتون مدل HC5880
ماشین اصلاح سر و صورت رمینگتون مدل HC5880

٪

۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121219911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-721

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-721
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-721

٪

۱۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ce4bc3e834e4e4df4752cf34ad151a8ef8fee65_1612362291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر مدل Magic Clip 8148 غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر مدل Magic Clip 8148 غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر مدل Magic Clip 8148 غیر اصل

۱۱٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121135096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-032

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-032
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-032

٪

۷۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73980de0a4df7ef3c3b9f43a1bd3ca3b1169c12c_1609589612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت آی جیمی مدل GM-845

ماشین اصلاح موی سر و صورت آی جیمی مدل GM-845
ماشین اصلاح موی سر و صورت آی جیمی مدل GM-845

٪

۲۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e53fedf652c7ca079001815ba552dba65dd828d3_1600370362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9826

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9826
ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9826

٪

۴۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7ced027119ed110ec6901a928220a36daedecf9_1612699687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1979+PG

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1979+PG
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1979+PG

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/044c99ea5560292f2e18c86c9cc6a162ddc7bc1a_1610624047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-181

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-181
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-181

٪

۷۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d65fd9223c2293ce31a6f7611f8596c50e6e011_1598708628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

۳۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af19703a8a53d217e7c5de0dddaeab0f453f8970_1608123592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل Series 300

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل Series 300
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل Series 300

٪

۵۹۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd9861a74013bb67d5223a801192903423c3cbfd_1600494540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-792

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-792
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-792

٪

۲۶۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117389637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-699

٪

۴۲۸,۳۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110440444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل Li Pro Rose Gold Edition

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل Li Pro Rose Gold Edition
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل Li Pro Rose Gold Edition

٪

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03d03eed0079f28fbbd27ea200e6a0fd75512b9c_1601840542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-371

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-371
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-371

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114488085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e45cde1420e1edc912b809e56b842925386f600_1604342625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-3201

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-3201
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-3201

۷٪

۳۴۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۷٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120051049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

۴۰۹,۸۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114587402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM8847

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM8847
ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM8847

٪

۲۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110611770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-725.تیغ ریززن تیکات

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-725.تیغ ریززن تیکات
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-725.تیغ ریززن تیکات

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2754a8d30af574613e315f48283f1e8d924a6a4_1611426889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

٪

۳۴۱,۲۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن