ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی

انواع ماشین ظرفشویی

با خرید ماشین ظرفشویی می‌توانید با ظرف شستن با دست خداحافظی کنید. و آب بسیار کمتری نسبت به شستشو با دست مصرف کنید. به طور کلی 2 نوع ماشین ظرفشویی در بازار وجود دارد. ماشین ظرفشویی رومیزی و ماشین ظرفشویی ایستاده یا مبله. پس قبل از خرید باید ظرفیت ماشین ظرفشویی خود را مطابق نیاز خود بررسی، انتخاب و سپس خرید کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39db9b627170757e302837ff4435bda72c7faf6f_1634467304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W

۸٪

۱۴,۵۹۰,۰۰۰

۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۱۴,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۴,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۴,۵۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/303531195583470a75968c719b901a5a5a1938b3_1605089432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی رومیزی زیرووات مدل ZDCF6

ماشین ظرفشویی رومیزی زیرووات مدل ZDCF6
ماشین ظرفشویی رومیزی زیرووات مدل ZDCF6

٪

۸,۹۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78e1abdbb728cb7970859ff08cab46ddc280890a_1602316420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226W

ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226W
ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226W

٪

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bfa22badbd31e69682eab7841f7fb5624ff3caa9_1595397506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14201

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14201
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14201

٪

۱۵,۳۸۱,۰۰۰

۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۵,۳۸۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۳۸۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۳۸۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0db28179c7c1728ae33a8169f3c2a16a55810fa2_1634467681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351

۹٪

۱۳,۲۸۰,۰۰۰

۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

۹٪

۱۳,۲۸۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱۳,۲۸۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱۳,۲۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/211ed65dd3975b60ef2e4db9b5c387e982ccbf3d_1596355675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM 1513

ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM 1513
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM 1513

٪

۱۷,۱۳۲,۰۰۰

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۷,۱۳۲,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۱۳۲,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۱۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121817601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D175

ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D175
ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D175

٪

۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d0731a0e86075abcd1778f5a306baed5ee9b26d_1634467518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S

۱۱٪

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

۱۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba8ecbf1601640de62762df1aa555ef6da7263a2_1607419513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی سام مدل DW-180

ماشین ظرفشویی سام مدل DW-180
ماشین ظرفشویی سام مدل DW-180

٪

۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120521843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDM-3314

ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDM-3314
ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDM-3314

٪

۱۶,۵۷۱,۰۰۰

۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۶,۵۷۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۶,۵۷۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۶,۵۷۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4597727214082b8ac3c5200324b2e3ee16938bce_1603199695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS

٪

۱۳,۸۶۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee7ad724a62b11a3992a980b54bd3d0f64b3ed3c_1603196513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351W

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351W
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351W

٪

۱۳,۷۹۰,۰۰۰

۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۳,۷۹۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۳,۷۹۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۳,۷۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ce3a59353038fa1f5c2687a3b21fcd8ca4f5256_1595999275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140

ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140
ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140

٪

۱۵,۲۵۵,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۵,۲۵۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۲۵۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۲۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ece24a12283c23e740994938bcd9f5920e4acd81_1600672560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی کرال مدل DS 1417

ماشین ظرفشویی کرال مدل DS 1417
ماشین ظرفشویی کرال مدل DS 1417

٪

۱۵,۵۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/287aa945fd9b345536dd4233527948c0e8788702_1603197439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351S

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351S
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351S

٪

۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e72fdd24c44d24003695c896eb9470e103de95d_1609438175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB 83836 PM

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB 83836 PM
ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB 83836 PM

٪

۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/192aa84bcf4a104e19669d8c5965c291e4489e3d_1614081530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی وی یو مدل VALZ-14FGW

ماشین ظرفشویی وی یو مدل VALZ-14FGW
ماشین ظرفشویی وی یو مدل VALZ-14FGW

٪

۱۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26201dd2ab260c72ebabb756dc348c643c91efc4_1614527124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی سام مدل DW185

ماشین ظرفشویی سام مدل DW185
ماشین ظرفشویی سام مدل DW185

٪

۱۴,۰۶۴,۰۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4892165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10 مناسب برای 10 نفر

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10 مناسب برای 10 نفر
ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10 مناسب برای 10 نفر

۵٪

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112075605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302

٪

۱۷,۵۴۳,۰۰۰

۱۶,۰۶۷,۰۰۰ تومان

٪

۱۷,۵۴۳,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۵۴۳,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۵۴۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1778066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی مایدیا مدل WQP12-J7635E

ماشین ظرفشویی مایدیا مدل WQP12-J7635E
ماشین ظرفشویی مایدیا مدل WQP12-J7635E

٪

۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4932721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP8-3802B مناسب برای 8 نفر

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP8-3802B مناسب برای 8 نفر
ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP8-3802B مناسب برای 8 نفر

۵٪

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5010103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP6

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP6
ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP6

۳٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۳٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dea637959e05b7547a235a56c92e599157079f42_1613979727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB83730PW

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB83730PW
ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB83730PW

٪

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce5f26008daa8441bf185da9d9dbff90e0f66efa_1613203651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFE63700PW

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFE63700PW
ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFE63700PW

٪

۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f42e844dcae6d51b7c061aad8710a241de97296c_1607767150.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی الگانس مدل EL9015

ماشین ظرفشویی الگانس مدل EL9015
ماشین ظرفشویی الگانس مدل EL9015

۴٪

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۴٪

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن