ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی

دلایل بوی بد لباسشویی

قرار دادن پوشاک داخل آب به تنهایی باعث تمیزی آن نمی‌شود بلکه آب باید با فشار به الیاف‌های پارچه برخورد کند. اکثر ماشین‌های لباسشویی با چرخاندن لباس درون غلطک‌های فلزی پرآب این کار را انجام می‌دهند.

عدم رسیدگی به ماشین لباسشویی، خارج نکردن لباس­ها از ماشین لباسشویی به صورت فوری، عدم وجود تهویه مناسب هوا در ماشین لباسشویی بعد از اتمام کار دستگاه، عدم تمیزکاری پمپ تخلیه و عدم تمیزکاری جاپودری ماشین لباسشویی باعث بوجود آمدن بوی بد و کوتاه شدن عمر لباسشویی شما می­شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccae662fb41403311d2567549b06ff48e1a0e83e_1602334619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7103 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7103 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7103 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۰,۳۳۰,۰۰۰

۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۰,۳۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۰,۳۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۰,۳۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f90a5ed77bfbf7fbdf968babff599d88d4949a81_1604728752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM84-BWBL/BSBL ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM84-BWBL/BSBL ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM84-BWBL/BSBL ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۹,۲۴۵,۰۰۰ تومان

٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d44cdda6d823c1503f59360ba3659b8e16a5c99_1606222338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

۱۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a47f294b8260be3326a1b10b897ae0756700cd46_1604147890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6313fef5187a1c34398e969c1993014d56a085ea_1604312955.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8143 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8143 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8143 ظرفیت 8 کیلوگرم

۸٪

۱۲,۴۰۰,۰۰۰

۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۱۲,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44ed8b173f5ca396f75bb32caacfdf33f3a0136c_1600593860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

۲,۷۹۸,۰۰۰ تومان

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

تومان

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

تومان

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39434caa7456ad62c1e420bb2ad8a615ab80820d_1599539752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۹,۸۴۴,۰۰۰

۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان

٪

۹,۸۴۴,۰۰۰

تومان

٪

۹,۸۴۴,۰۰۰

تومان

٪

۹,۸۴۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88814917dd7673eba0345cb434205649adf0d452_1608722802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم

٪

۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110138866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7238cf38f176cce0d8fbc765d3b41b37a0c99dc6_1634461835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم

۱۱٪

۱۲,۴۷۰,۰۰۰

۱۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۱۲,۴۷۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۲,۴۷۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۲,۴۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2090807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم

لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم
لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم

٪

۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b035c18b6b900c72740b4f82041fbe26880fbe0_1600695152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

٪

۳,۳۵۹,۰۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۳,۳۵۹,۰۰۰

تومان

٪

۳,۳۵۹,۰۰۰

تومان

٪

۳,۳۵۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b80ecc8b1a3fcba897970aa9ce830dc429c6a0b8_1612773622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V

۶٪

۱۵,۲۶۴,۰۰۰

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۶٪

۱۵,۲۶۴,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۵,۲۶۴,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۵,۲۶۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11882db7304065ffc6c8efb32f5f453da304dcb7_1609963069.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V

۷٪

۱۴,۸۵۰,۶۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۱۴,۸۵۰,۶۰۰

تومان

۷٪

۱۴,۸۵۰,۶۰۰

تومان

۷٪

۱۴,۸۵۰,۶۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bc3fc93e5d64651cfbaf275501541146ac757aa_1605088246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WH94-ASI/AWI ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WH94-ASI/AWI ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WH94-ASI/AWI ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۳,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb7a7b86778f9e9f8d1e3c4f696710de1799d185_1609960208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۸,۸۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0430c18079c595cf5f8d5295fb85ce5e028ed373_1606133388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 ظرفیت 8 کیلوگرم

۷٪

۱۴,۶۴۰,۰۰۰

۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۱۴,۶۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۴,۶۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۴,۶۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c4e9e75bfb48396e58f9684f0effe4d4f68b3ab_1604728415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM72-ASBL/AWBL ظرفیت ۷ کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM72-ASBL/AWBL ظرفیت ۷ کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM72-ASBL/AWBL ظرفیت ۷ کیلوگرم

٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aab00a6a6d08e242eef15cd0d66f975f30139fe2_1598346540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44c3af5b8b1c486e98c2068dee68383982c2a550_1604919233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7100 ظرفیت ۷ کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7100 ظرفیت ۷ کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7100 ظرفیت ۷ کیلوگرم

٪

۱۱,۰۰۹,۰۰۰

۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۱,۰۰۹,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۰۰۹,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۰۰۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2784919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1efccfeae989575fb6e3fae3f9932ee50d3310c0_1606222234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be69591f14daa45ffe11bda30a34678855df15e6_1608028997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111581353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7112 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7112 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7112 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120746649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم

٪

۳,۶۲۴,۰۰۰

۳,۰۱۳,۰۰۰ تومان

٪

۳,۶۲۴,۰۰۰

تومان

٪

۳,۶۲۴,۰۰۰

تومان

٪

۳,۶۲۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1b1c4e34819ba4b9468cb49a339274bb2f28fc8_1602396061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8243 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8243 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8243 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c78deb9fe43b4768988ee6aaa2a229e43baa8eaa_1608727118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6df6dc8d8992876a4a0175372acef509d14ebb38_1610789947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل مدل DWE-8540 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل مدل DWE-8540 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل مدل DWE-8540 ظرفیت 8 کیلوگرم

۷٪

۱۵,۴۷۶,۰۰۰

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۱۵,۴۷۶,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۵,۴۷۶,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۵,۴۷۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10de48868b9fdaa37c5c4706198899298b2d74fa_1605803292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۷,۲۲۰,۰۰۰

۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

۷,۲۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۷,۲۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۷,۲۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/338913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW60 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW60 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW60 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b925a05ba67f9eaf964ace294816592f43bccc5_1604729202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dec595744fb914dbfe8192697fdb586a344cc8_1607946293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/316ae033e92574de28148acaf81b90e95587dabe_1601298868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74aa2a17e35c0466ebd03130e0a4f6f44d8d51e5_1602747387.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم

۵٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰

۱۱,۸۹۰,۲۰۰ تومان

۵٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f41b9e5e85680efb176f2a97a4bd15c44ae9017f_1607771206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۹,۳۰۲,۰۰۰

۷,۹۸۱,۰۱۰ تومان

٪

۹,۳۰۲,۰۰۰

تومان

٪

۹,۳۰۲,۰۰۰

تومان

٪

۹,۳۰۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed65d4534a5c24abeb6aab5b200592ef348d45aa_1634466043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم

۹٪

۹,۲۵۰,۰۰۰

۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۹٪

۹,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۹,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۹,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/518a7b2411e692b3847ab9cfae5b379a47078e87_1634467844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم

۶٪

۱۳,۸۸۰,۰۰۰

۱۳,۰۱۵,۰۰۰ تومان

۶٪

۱۳,۸۸۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۳,۸۸۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۳,۸۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35e4623a10a4286eb00412306154eb5a847bf199_1599627244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی کروپ مدل WFT-26130 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کروپ مدل WFT-26130 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی کروپ مدل WFT-26130 ظرفیت 6 کیلوگرم

۱۰٪

۹,۰۸۱,۰۰۰

۸,۱۷۲,۹۰۰ تومان

۱۰٪

۹,۰۸۱,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۹,۰۸۱,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۹,۰۸۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8825afa65422c716aae3699eebd9e0dbbaa387fc_1607407216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی کرال مدل TFW 29413 ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کرال مدل TFW 29413 ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی کرال مدل TFW 29413 ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

۱۲,۸۳۸,۰۰۰

۱۱,۹۳۴,۰۶۰ تومان

٪

۱۲,۸۳۸,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۸۳۸,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۸۳۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9dacb05d2a74f562364275751b804fb83b8ea82_1600596717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

۱۲٪

۳,۳۳۵,۰۰۰

۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۳,۳۳۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳,۳۳۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳,۳۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bddc1fc3ac726ae4b0d45bcc249d7cceee10c3b6_1612778566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۱,۳۴۰,۰۰۰

۱۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۱,۳۴۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۳۴۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۳۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d27e84d4ca485f8fdc14ae22856d638ff6f9231_1600586023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

٪

۱۷,۶۵۰,۰۰۰

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۷,۶۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۶۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۶۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112958293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم

٪

۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111211788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل MWT6000 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل MWT6000 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل MWT6000 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88814917dd7673eba0345cb434205649adf0d452_1609090712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5210-W ظرفیت 5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5210-W ظرفیت 5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5210-W ظرفیت 5 کیلوگرم

٪

۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d42f2880d58b1969fb9c004661f8ef373a44ceb0_1607766876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل E62-A ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل E62-A ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل E62-A ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57976ac1967849192c844d69341e464b7b4da7e8_1600248999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۱,۸۲۶,۵۰۰

۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان

٪

۱۱,۸۲۶,۵۰۰

تومان

٪

۱۱,۸۲۶,۵۰۰

تومان

٪

۱۱,۸۲۶,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb22e7b1238440872b025eedcc2b58bd0ccbbcce_1605082027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WA60-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WA60-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WA60-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb5f0a8f5722429aa58a136b758d949cc61bfef5_1634463353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۱,۶۷۰,۰۰۰

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۱,۶۷۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۶۷۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۶۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96842fae2f13f16d9c82767e2ff614797302927c_1626082978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم

۱۷٪

۹,۸۰۰,۰۰۰

۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۹,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۹,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۹,۸۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05891c86ee5249cb627e22a9cb38b4280d233d7f_1604146829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۲,۱۹۱,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۲,۱۹۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۱۹۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۱۹۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6448c5418e9bce859ba0404db8d564fe942146b5_1634466627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم

۶٪

۷,۷۹۵,۰۰۰

۷,۳۶۵,۰۰۰ تومان

۶٪

۷,۷۹۵,۰۰۰

تومان

۶٪

۷,۷۹۵,۰۰۰

تومان

۶٪

۷,۷۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ba798cf4ec0f6a6d5e1443e09f2ded229aae6a6_1634468733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم

۶٪

۱۲,۵۸۷,۰۰۰

۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۶٪

۱۲,۵۸۷,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۲,۵۸۷,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۲,۵۸۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5af8fabbef9cfeb03a3ef5a6f6364fd3dcfade_1605358670.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7042 ظرفیت 7 کیلو گرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7042 ظرفیت 7 کیلو گرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7042 ظرفیت 7 کیلو گرم

٪

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114903620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی لیدر مدل L1200D ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی لیدر مدل L1200D ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی لیدر مدل L1200D ظرفیت 7 کیلوگرم

۹٪

۸,۸۵۵,۰۰۰

۸,۰۸۹,۰۰۰ تومان

۹٪

۸,۸۵۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۸,۸۵۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۸,۸۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120764625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی کندی مدل CSV 1172 DQ1 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کندی مدل CSV 1172 DQ1 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی کندی مدل CSV 1172 DQ1 ظرفیت 7 کیلوگرم

۱۹٪

۱۳,۰۲۶,۰۰۰

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱۳,۰۲۶,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۳,۰۲۶,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۳,۰۲۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121415795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی کندی مدل GIC-2409 ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کندی مدل GIC-2409 ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی کندی مدل GIC-2409 ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

۱۶,۷۶۶,۰۰۰

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۶,۷۶۶,۰۰۰

تومان

٪

۱۶,۷۶۶,۰۰۰

تومان

٪

۱۶,۷۶۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b41867dc7a675c4df44ea92094abfaa18a6bc5cb_1634469639.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846W ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846W ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846W ظرفیت 8 کیلوگرم

۸٪

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

۱۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

۸٪

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e141203bceae37548f532eb95a1fd4fb9db947a_1608104551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G72-AW/AS ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G72-AW/AS ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G72-AW/AS ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54a2b4cb08a6d93a60bbf48d14e36494e04c0a3c_1601455891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/985f7059691c6ae709bbe11d9842af844d6a6975_1634467106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

٪

۱۶,۲۳۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۶,۲۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۶,۲۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۶,۲۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن