ماشین موتور و دوچرخه بازی

ماشین موتور و دوچرخه بازی

بازی های مشارکتی و نقش آن در ایجاد ارتباطات اجتماعی کودکان

تحقیقات نشان می‌دهند بازی‌های مشارکتی در ایجاد ارتباطات اجتماعی مطمئن و مثبت کمک می‌کنند. سلامتی و شادی ما با فراهم کردن نیازهای اجتماعی‌مان گره خورده است. این موضوع در مورد بچه‌های کوچک هم صدق می‌کند که در محیط‌های گرم و پر محبت شکوفا می‌شوند. کودکانی که پیوندهای عمیقی با والدین خود ایجاد کرده‌اند، در زندگی موفق‌تر خواهند بود. این والدین با همراهی کودکشان در زمان ماشین‌بازی و دوچرخه سواری کمک شایانی به آینده کودکان خود می‌کنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119730286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی مدل 220

موتور شارژی مدل 220
موتور شارژی مدل 220

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4706728d3a0182dc2894c87ec0e5947637db487f_1595940220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی طرح وسپا مدل PX150

موتور شارژی طرح وسپا مدل PX150
موتور شارژی طرح وسپا مدل PX150

٪

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1ee7f18ac0e72305b2fca87b1d012ea62835672_1598803735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی طرح تویوتا مدل 5275

ماشین شارژی طرح تویوتا مدل 5275
ماشین شارژی طرح تویوتا مدل 5275

٪

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119263306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور اسباب بازی مدل kdx

موتور اسباب بازی مدل kdx
موتور اسباب بازی مدل kdx

۴٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۴٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۴٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۴٪

۲۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47be02b9c531bbc97085e1facd25715a5de4bbe4_1595835153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل ford police

ماشین شارژی مدل ford police
ماشین شارژی مدل ford police

۴٪

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

۹,۷۹۲,۰۰۰ تومان

۴٪

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5133822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه ارابه مدل رکسانا

سه چرخه ارابه مدل رکسانا
سه چرخه ارابه مدل رکسانا

٪

۳۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112085812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه جی تویز مدل DOUBLE

سه چرخه جی تویز مدل DOUBLE
سه چرخه جی تویز مدل DOUBLE

۵٪

۴۳۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۴۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/164112c0251c457c81e022ce7278cd60c0292151_1603022226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی طرح پاگانی مدل زوندا کد sx1788

ماشین شارژی طرح پاگانی مدل زوندا کد sx1788
ماشین شارژی طرح پاگانی مدل زوندا کد sx1788

٪

۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121970023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی کودک مدل aprilia

موتور شارژی کودک مدل aprilia
موتور شارژی کودک مدل aprilia

٪

۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113767389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل SB319

ماشین شارژی مدل SB319
ماشین شارژی مدل SB319

۱۳٪

۷,۳۰۰,۰۰۰

۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۷,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۷,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۷,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cba3aada17acc6edddd75f2c15c093f4da8d744d_1595145879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی طرح تویوتا مدل BSD_188

ماشین شارژی طرح تویوتا مدل BSD_188
ماشین شارژی طرح تویوتا مدل BSD_188

۱۲٪

۸,۲۰۰,۰۰۰

۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۸,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۸,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۸,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a48c5c160d70666081f55eef0d299aeb8a10d218_1605791821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی مدل HK 550

موتور شارژی مدل HK 550
موتور شارژی مدل HK 550

٪

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121195468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژي طرح benz کد 1578

ماشین شارژي طرح benz کد 1578
ماشین شارژي طرح benz کد 1578

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e73521a566d26ba35b8b067af8e6f7a0d09d6d27_1596575628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه پلی فکتوری مدل لوپ کار Loopcar-PrP

سه چرخه پلی فکتوری مدل لوپ کار Loopcar-PrP
سه چرخه پلی فکتوری مدل لوپ کار Loopcar-PrP

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ed6ed362d82601769e5be0102039e4fb108f717_1594047577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی پورشه کد 1520

ماشین شارژی پورشه کد 1520
ماشین شارژی پورشه کد 1520

٪

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5113ba92cd824b2b2fbafe31ea9c1ba705c7f3c3_1608875301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل BMW کد 530LI

ماشین شارژی مدل BMW کد 530LI
ماشین شارژی مدل BMW کد 530LI

٪

۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3280074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه‌چرخه دلیجان مدل Matador

سه‌چرخه دلیجان مدل Matador
سه‌چرخه دلیجان مدل Matador

٪

۸۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112226674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه جی تویز مدل Mickey

سه چرخه جی تویز مدل Mickey
سه چرخه جی تویز مدل Mickey

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f3f8b35ffdc8a9ff7ec028dc46996619e2200ca0_1607519320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل bmw کد 5308

ماشین شارژی مدل bmw کد 5308
ماشین شارژی مدل bmw کد 5308

٪

۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4993945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه بیبی لند مدل هیرو

سه چرخه بیبی لند مدل هیرو
سه چرخه بیبی لند مدل هیرو

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cfc3bf64d5279a4f4528861e81d23a54e5209f8_1611505921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل BMW کد 510

ماشین شارژی مدل BMW کد 510
ماشین شارژی مدل BMW کد 510

۶٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۶٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1347450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین بازی سواری مدل Mega Car

ماشین بازی سواری مدل Mega Car
ماشین بازی سواری مدل Mega Car

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87b39528362c85fdf2c96b585302c4ed106f33ee_1603262091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی چهارچرخ مدل 5128

موتور شارژی چهارچرخ مدل 5128
موتور شارژی چهارچرخ مدل 5128

۵٪

۶,۴۰۰,۰۰۰

۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۶,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۶,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۶,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4c55e7e787cf8c51b359b939a82e56fb5022ca6_1596275122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی طرح bmw کد 13

موتور شارژی طرح bmw کد 13
موتور شارژی طرح bmw کد 13

۴٪

۵,۲۰۰,۰۰۰

۴,۹۹۲,۰۰۰ تومان

۴٪

۵,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۵,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۵,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/887762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه بیبی لند مدل Elephent

سه چرخه بیبی لند مدل Elephent
سه چرخه بیبی لند مدل Elephent

٪

۶۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل SX-158

ماشین شارژی مدل SX-158
ماشین شارژی مدل SX-158

۵٪

۵,۱۰۰,۰۰۰

۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان

۵٪

۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۵,۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115878076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی مدل 5618

موتور شارژی مدل 5618
موتور شارژی مدل 5618

۱۰٪

۴,۶۵۰,۰۰۰

۴,۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۴,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴,۶۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119342496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسباب بازی فیل سواری کد 001

اسباب بازی فیل سواری کد 001
اسباب بازی فیل سواری کد 001

۵٪

۴۲,۳۰۰

۳۹,۹۹۰ تومان

۵٪

۴۲,۳۰۰

تومان

۵٪

۴۲,۳۰۰

تومان

۵٪

۴۲,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/994186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه زرین تویز مدل L1

سه چرخه زرین تویز مدل L1
سه چرخه زرین تویز مدل L1

٪

۲۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8443b8a307e23afe9937b474047b0cb2949ae61_1604915640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل پورشه کد 1553

ماشین شارژی مدل پورشه کد 1553
ماشین شارژی مدل پورشه کد 1553

۶٪

۵,۳۰۰,۰۰۰

۴,۹۸۲,۰۰۰ تومان

۶٪

۵,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۵,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۵,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2414691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه جی تویز مدل Digo

سه چرخه جی تویز مدل Digo
سه چرخه جی تویز مدل Digo

٪

۶۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121823411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل MH2222

ماشین شارژی مدل MH2222
ماشین شارژی مدل MH2222

٪

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bccabe633f9f35d19df8969c7dd22109083ff2b_1605079405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل 5327

ماشین شارژی مدل 5327
ماشین شارژی مدل 5327

۱۵٪

۷,۹۹۰,۰۰۰

۶,۷۹۱,۵۰۰ تومان

۱۵٪

۷,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷,۹۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114038266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه مدل هارلی

سه چرخه مدل هارلی
سه چرخه مدل هارلی

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d6a6a032a5734cf5a526ed44f4155987cf9c66a_1601918098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی طرح پلیس مدل RT1200

موتور شارژی طرح پلیس مدل RT1200
موتور شارژی طرح پلیس مدل RT1200

۳٪

۶,۵۳۰,۰۰۰

۶,۳۳۴,۱۰۰ تومان

۳٪

۶,۵۳۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۶,۵۳۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۶,۵۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11b16342594ad493d4581f6624427ce167dc6504_1597751389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی مدل FD9803

موتور شارژی مدل FD9803
موتور شارژی مدل FD9803

٪

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3f48404409c0a30db883a012bddf9264e112a129_1603013617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل SLS AMG کد SX1918

ماشین شارژی مدل SLS AMG کد SX1918
ماشین شارژی مدل SLS AMG کد SX1918

٪

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2553543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین بازی بیبی لند مدل Top Car 1

ماشین بازی بیبی لند مدل Top Car 1
ماشین بازی بیبی لند مدل Top Car 1

٪

۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29bd43f0a56d92ef9837ac968db71840f4fae0be_1611590534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل تویوتا لندکروز کد 110

ماشین شارژی مدل تویوتا لندکروز کد 110
ماشین شارژی مدل تویوتا لندکروز کد 110

۲٪

۷,۷۶۳,۴۸۰

۷,۶۰۸,۲۰۰ تومان

۲٪

۷,۷۶۳,۴۸۰

تومان

۲٪

۷,۷۶۳,۴۸۰

تومان

۲٪

۷,۷۶۳,۴۸۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d11f12639840329df7e6c14583a339283d44da03_1611657881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه کودک فلامینگو مدل T400 Air کد 800

سه چرخه کودک فلامینگو مدل T400 Air کد 800
سه چرخه کودک فلامینگو مدل T400 Air کد 800

٪

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0ec4a2ab3917e278c20d711deef8560005c8fd9_1605028911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی مدل 5616

موتور شارژی مدل 5616
موتور شارژی مدل 5616

٪

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1124722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه‌چرخه بیبی‌لند مدل Happy T-404

سه‌چرخه بیبی‌لند مدل Happy T-404
سه‌چرخه بیبی‌لند مدل Happy T-404

٪

۲۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88c049c9e80a320f929614393f8e01fb36194e1d_1611428306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین بازی سواری مدل pepee1

ماشین بازی سواری مدل pepee1
ماشین بازی سواری مدل pepee1

٪

۳۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6648079c427c40568dbc08e6005f4af51462789_1597833459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه مدل M800

سه چرخه مدل M800
سه چرخه مدل M800

٪

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9addc562d395cb9f04b4634905ec1ebef6717821_1607518007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل بوگاتی کد ZR5306

ماشین شارژی مدل بوگاتی کد ZR5306
ماشین شارژی مدل بوگاتی کد ZR5306

۳٪

۶,۳۰۰,۰۰۰

۶,۱۱۱,۰۰۰ تومان

۳٪

۶,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۶,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۶,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/600c1aba6ab3f25d159b15efc7db47286cecebbf_1610450374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه چرخه کودک طرح موتور وسپا

سه چرخه کودک طرح موتور وسپا
سه چرخه کودک طرح موتور وسپا

۳۱٪

۹۸,۰۰۰

۶۸,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۹۸,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۹۸,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۹۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a2f9b98e02d1687500301072de7d9fe41f943a6e_1609060892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل میباخ کد 5314

ماشین شارژی مدل میباخ کد 5314
ماشین شارژی مدل میباخ کد 5314

٪

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114235811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی طرح FORD RANGER مدل M310

ماشین شارژی طرح FORD RANGER مدل M310
ماشین شارژی طرح FORD RANGER مدل M310

٪

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4492253226b76f75867e70e0a9f48a3d19b58e4_1615365796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل tr110

ماشین شارژی مدل tr110
ماشین شارژی مدل tr110

۲۸٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان

۲۸٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/075599f282b6f338af9eeecc4a1366481a56ea76_1613888002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل ZR5256

ماشین شارژی مدل ZR5256
ماشین شارژی مدل ZR5256

٪

۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9dff6bfa33f63184c8fb79f4c212d3d595eb0799_1608977841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل bmw کد 805

ماشین شارژی مدل bmw کد 805
ماشین شارژی مدل bmw کد 805

٪

۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/00c327c467ef2f1476256453f7e12abcaf10c194_1604325950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل Bmw کد 803A

ماشین شارژی مدل Bmw کد 803A
ماشین شارژی مدل Bmw کد 803A

٪

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d3575e63111a662759d652167bc9c02cc9655b2_1612420060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موتور شارژی مدل BLJ-8388

موتور شارژی مدل BLJ-8388
موتور شارژی مدل BLJ-8388

٪

۳,۴۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2783055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل 8988

ماشین شارژی مدل 8988
ماشین شارژی مدل 8988

۳٪

۵,۵۰۰,۰۰۰

۵,۳۳۵,۰۰۰ تومان

۳٪

۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۵,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee38423b1b333fe01164c8035354abdde8d4334c_1601200821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چهار چرخه شاهین مدل K118

چهار چرخه شاهین مدل K118
چهار چرخه شاهین مدل K118

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25877cee9409df1a46b0efb1b7560b7b90c51c8e_1605034703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل مازراتی کد sll630

ماشین شارژی مدل مازراتی کد sll630
ماشین شارژی مدل مازراتی کد sll630

۴٪

۵,۷۰۰,۰۰۰

۵,۴۷۲,۰۰۰ تومان

۴٪

۵,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۵,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۵,۷۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a870f650d36d147e475f7b5e0f74a099b080d4c_1615284904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین شارژی مدل فراری کد C110768LP

ماشین شارژی مدل فراری کد C110768LP
ماشین شارژی مدل فراری کد C110768LP

۷٪

۵,۶۰۰,۰۰۰

۵,۲۰۸,۰۰۰ تومان

۷٪

۵,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۵,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۵,۶۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن