ویلچر

ویلچر

نکات فنی در خرید ویلچر استاندارد

اولین جزء یک ویلچر معمولی، چهارچوب یا قاب است که دیگر اجزاء تشکیل‌دهنده به آن متصل می‌شوند. ویلچرها دارای چهارچوب یک تکه و چهارچوب‌های قابل تغییرند. با توجه به مدت زمان استفاده از ویلچر، محل نشستن مهم‌ترین بخش می­باشد،  تشکچه و پشتی صندلی نیز کمک می‌کند که وضعیت استقرار بدن بهتر باشد. استفاده از تشکچه صندلی مناسب، در افرادی که در ناحیه باسن دارای حس کمی هستند، جهت پیشگیری از زخم‌های فشاری الزامی است. در بعضی ویلچرها یک پایه محکم و یک تشکچه سبک وزن، احساس ثبات و عدم سُرخوردن روی تشکچه را فراهم می‌آورد. همچنین وزن و ارتفاع پشتی‌ها هم جز نکات مهم هستند و به‌طور کلی هر چه سبک‌تر باشند، بهتر است.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09a97e9ee3e7f7d6e2670adff15dbba2eabff87a_1604222974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل IR201

ویلچر مدعیسی مدل IR201
ویلچر مدعیسی مدل IR201

٪

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cc5c9f3b22ac9b9ec48fcecd36193ab25aca596_1608651200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 20-863

ویلچر جی تی اس مدل 20-863
ویلچر جی تی اس مدل 20-863

٪

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/488462.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر دایان تجهیز مدل بادی

ویلچر دایان تجهیز مدل بادی
ویلچر دایان تجهیز مدل بادی

٪

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121506621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر نوین کمک پا مدل CCHIP-222-2

ویلچر نوین کمک پا مدل CCHIP-222-2
ویلچر نوین کمک پا مدل CCHIP-222-2

٪

۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112429665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250
ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250

٪

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2271734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر بی تی بی مدل FS681

ویلچر بی تی بی مدل FS681
ویلچر بی تی بی مدل FS681

٪

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2170861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر حمام جی تی اس مدل 695

ویلچر حمام جی تی اس مدل 695
ویلچر حمام جی تی اس مدل 695

٪

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f456e5c5c3e6843436bdfc102edb0f0250be1c8b_1604218482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل AL101

ویلچر مدعیسی مدل AL101
ویلچر مدعیسی مدل AL101

٪

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce30dd01d5c99cabe2c21614ceafc6c89a209efc_1604224278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل IR101

ویلچر مدعیسی مدل IR101
ویلچر مدعیسی مدل IR101

٪

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/decad6de3c7b062a63a0be4d0601980d936e3f0f_1604223919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل AL201

ویلچر مدعیسی مدل AL201
ویلچر مدعیسی مدل AL201

٪

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd15b6dede18b5f9e5b7ab906d3aafcd38a461c6_1611994247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS608GC

ویلچر مدل FS608GC
ویلچر مدل FS608GC

٪

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5900ab6267a5b5d55107e840216bc1f1ccea3d94_1611731273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی مدل FS908LJ

ویلچر ارتوپدی مدل FS908LJ
ویلچر ارتوپدی مدل FS908LJ

٪

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110309628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل 809

ویلچر مدل 809
ویلچر مدل 809

٪

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a667135bdf657ac2c45d146855fcb4cf2943759f_1611744002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS804LABJP

ویلچر مدل FS804LABJP
ویلچر مدل FS804LABJP

٪

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/928e91f1b0f7e892f852f462e02f36ac6a5afe9e_1613203156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 908

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 908
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 908

٪

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111949914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر آزمد مدل AZ 863LA-P

ویلچر آزمد مدل AZ 863LA-P
ویلچر آزمد مدل AZ 863LA-P

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eff7164eb21a664289e61af9b5f9d042d8a953cb_1611993153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS208LAPQ

ویلچر مدل FS208LAPQ
ویلچر مدل FS208LAPQ

٪

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111436379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر آزمد مدل AZ863LA

ویلچر آزمد مدل AZ863LA
ویلچر آزمد مدل AZ863LA

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c0ba2cb754014e5a4d3dd3f002d58eaac819d4f_1611996288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS683Q

ویلچر مدل FS683Q
ویلچر مدل FS683Q

٪

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/162069ea6e8893da223bf405c4a3772133cefc2c_1613558979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901mb

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901mb
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901mb

٪

۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55431ff769eaed77c3bc534379ee5374074efe87_1614151629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 863-12

ویلچر جی تی اس مدل 863-12
ویلچر جی تی اس مدل 863-12

٪

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bf00f60b589ae812e457a6e8d1e697793b6ff69_1613211716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 874e

ویلچر جی تی اس مدل 874e
ویلچر جی تی اس مدل 874e

٪

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1df0ff0ac4e41fc8c15964bdbf62c4b45038267b_1613473924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901

٪

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a05a70784075bab1f58ed71bb589fe22adb614f0_1614072656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 681

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 681
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 681

٪

۵,۵۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/868a537c37f24d9a3c83e286d74a495f013979f3_1598088630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250plus

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250plus
ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250plus

٪

۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119167745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رولیتور اکسیر کد 640

رولیتور اکسیر کد 640
رولیتور اکسیر کد 640

٪

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd65322d880e9f0d6d03ec634044ac39f0b98840_1614075874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی مدعیسی مدل AL-203

ویلچر ارتوپدی مدعیسی مدل AL-203
ویلچر ارتوپدی مدعیسی مدل AL-203

٪

۴,۰۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4a0a326db264250823e7712685cb03f4f53b073_1605000581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل 3805 AQ

ویلچر ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل 3805 AQ
ویلچر ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل 3805 AQ

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2087e57fe00a4e9bcb3230485a904d1f750a5383_1604565995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر حمام ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل YTA-1805U

ویلچر حمام ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل YTA-1805U
ویلچر حمام ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل YTA-1805U

٪

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن