ویلچر

ویلچر

نکات فنی در خرید ویلچر استاندارد

اولین جزء یک ویلچر معمولی، چهارچوب یا قاب است که دیگر اجزاء تشکیل‌دهنده به آن متصل می‌شوند. ویلچرها دارای چهارچوب یک تکه و چهارچوب‌های قابل تغییرند. با توجه به مدت زمان استفاده از ویلچر، محل نشستن مهم‌ترین بخش می­باشد،  تشکچه و پشتی صندلی نیز کمک می‌کند که وضعیت استقرار بدن بهتر باشد. استفاده از تشکچه صندلی مناسب، در افرادی که در ناحیه باسن دارای حس کمی هستند، جهت پیشگیری از زخم‌های فشاری الزامی است. در بعضی ویلچرها یک پایه محکم و یک تشکچه سبک وزن، احساس ثبات و عدم سُرخوردن روی تشکچه را فراهم می‌آورد. همچنین وزن و ارتفاع پشتی‌ها هم جز نکات مهم هستند و به‌طور کلی هر چه سبک‌تر باشند، بهتر است.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4267a72b3ba57ba46c5667aae9cf112d3fccdda_1609645615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر برقی مدعیسی مدل DRBOT-9600XRL

ویلچر برقی مدعیسی مدل DRBOT-9600XRL
ویلچر برقی مدعیسی مدل DRBOT-9600XRL

۵۱٪

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09a97e9ee3e7f7d6e2670adff15dbba2eabff87a_1604222974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل IR201

ویلچر مدعیسی مدل IR201
ویلچر مدعیسی مدل IR201

٪

تومان

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121450905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ورمیرن مدل Eclips Plus

ویلچر ورمیرن مدل Eclips Plus
ویلچر ورمیرن مدل Eclips Plus

٪

تومان

٪

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4267a72b3ba57ba46c5667aae9cf112d3fccdda_1614900300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی چرخدار برقی مدعیسی مدل S-class

صندلی چرخدار برقی مدعیسی مدل S-class
صندلی چرخدار برقی مدعیسی مدل S-class

۶۲٪

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۶۲٪

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cc5c9f3b22ac9b9ec48fcecd36193ab25aca596_1608651200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 20-863

ویلچر جی تی اس مدل 20-863
ویلچر جی تی اس مدل 20-863

٪

تومان

٪

۵,۱۷۲,۰۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/488462.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر دایان تجهیز مدل بادی

ویلچر دایان تجهیز مدل بادی
ویلچر دایان تجهیز مدل بادی

٪

تومان

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121506621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر نوین کمک پا مدل CCHIP-222-2

ویلچر نوین کمک پا مدل CCHIP-222-2
ویلچر نوین کمک پا مدل CCHIP-222-2

٪

تومان

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112429665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250
ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250

٪

تومان

٪

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/461731.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی ایران بهکار مدل 703

ویلچر ارتوپدی ایران بهکار مدل 703
ویلچر ارتوپدی ایران بهکار مدل 703

٪

تومان

٪

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2271734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر بی تی بی مدل FS681

ویلچر بی تی بی مدل FS681
ویلچر بی تی بی مدل FS681

٪

تومان

٪

۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2170861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر حمام جی تی اس مدل 695

ویلچر حمام جی تی اس مدل 695
ویلچر حمام جی تی اس مدل 695

٪

تومان

٪

۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f456e5c5c3e6843436bdfc102edb0f0250be1c8b_1604218482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل AL101

ویلچر مدعیسی مدل AL101
ویلچر مدعیسی مدل AL101

٪

تومان

٪

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce30dd01d5c99cabe2c21614ceafc6c89a209efc_1604224278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل IR101

ویلچر مدعیسی مدل IR101
ویلچر مدعیسی مدل IR101

٪

تومان

٪

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fd7f5f35bbaf4bd9258c6456f639443a1887911_1613040615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 809c

ویلچر جی تی اس مدل 809c
ویلچر جی تی اس مدل 809c

٪

تومان

٪

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/decad6de3c7b062a63a0be4d0601980d936e3f0f_1604223919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدعیسی مدل AL201

ویلچر مدعیسی مدل AL201
ویلچر مدعیسی مدل AL201

٪

تومان

٪

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd15b6dede18b5f9e5b7ab906d3aafcd38a461c6_1611994247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS608GC

ویلچر مدل FS608GC
ویلچر مدل FS608GC

٪

تومان

٪

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5900ab6267a5b5d55107e840216bc1f1ccea3d94_1611731273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی مدل FS908LJ

ویلچر ارتوپدی مدل FS908LJ
ویلچر ارتوپدی مدل FS908LJ

٪

تومان

٪

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110309628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل 809

ویلچر مدل 809
ویلچر مدل 809

٪

تومان

٪

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a667135bdf657ac2c45d146855fcb4cf2943759f_1611744002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS804LABJP

ویلچر مدل FS804LABJP
ویلچر مدل FS804LABJP

٪

تومان

٪

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/928e91f1b0f7e892f852f462e02f36ac6a5afe9e_1613203156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 908

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 908
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 908

٪

تومان

٪

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111949914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر آزمد مدل AZ 863LA-P

ویلچر آزمد مدل AZ 863LA-P
ویلچر آزمد مدل AZ 863LA-P

٪

تومان

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eff7164eb21a664289e61af9b5f9d042d8a953cb_1611993153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS208LAPQ

ویلچر مدل FS208LAPQ
ویلچر مدل FS208LAPQ

٪

تومان

٪

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111436379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر آزمد مدل AZ863LA

ویلچر آزمد مدل AZ863LA
ویلچر آزمد مدل AZ863LA

٪

تومان

٪

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c0ba2cb754014e5a4d3dd3f002d58eaac819d4f_1611996288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل FS683Q

ویلچر مدل FS683Q
ویلچر مدل FS683Q

٪

تومان

٪

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/162069ea6e8893da223bf405c4a3772133cefc2c_1613558979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901mb

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901mb
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901mb

٪

تومان

٪

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55431ff769eaed77c3bc534379ee5374074efe87_1614151629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 863-12

ویلچر جی تی اس مدل 863-12
ویلچر جی تی اس مدل 863-12

٪

تومان

٪

۵,۱۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bf00f60b589ae812e457a6e8d1e697793b6ff69_1613211716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 874e

ویلچر جی تی اس مدل 874e
ویلچر جی تی اس مدل 874e

٪

تومان

٪

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1df0ff0ac4e41fc8c15964bdbf62c4b45038267b_1613473924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 901

٪

تومان

٪

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a05a70784075bab1f58ed71bb589fe22adb614f0_1614072656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 681

ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 681
ویلچر ارتوپدی جی تی اس مدل 681

٪

تومان

٪

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdf7bb4be67bc58175e185d3919435d427c8af25_1601438456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر مدل KB 807

ویلچر مدل KB 807
ویلچر مدل KB 807

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/868a537c37f24d9a3c83e286d74a495f013979f3_1598088630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250plus

ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250plus
ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250plus

٪

تومان

٪

۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6baef3d7ce4986aecbd419ca4725f007e9a2d37f_1615367817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر جی تی اس مدل 809

ویلچر جی تی اس مدل 809
ویلچر جی تی اس مدل 809

٪

تومان

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/419e7113eb7702e2bdfe13d797a848b3e0c190be_1604566326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر حمام یکتا تجهیز البرز مدل YTA-68076

ویلچر حمام یکتا تجهیز البرز مدل YTA-68076
ویلچر حمام یکتا تجهیز البرز مدل YTA-68076

٪

تومان

٪

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119167745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رولیتور اکسیر کد 640

رولیتور اکسیر کد 640
رولیتور اکسیر کد 640

٪

تومان

٪

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd65322d880e9f0d6d03ec634044ac39f0b98840_1614075874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی مدعیسی مدل AL-203

ویلچر ارتوپدی مدعیسی مدل AL-203
ویلچر ارتوپدی مدعیسی مدل AL-203

٪

تومان

٪

۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4a0a326db264250823e7712685cb03f4f53b073_1605000581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل 3805 AQ

ویلچر ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل 3805 AQ
ویلچر ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل 3805 AQ

٪

تومان

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2087e57fe00a4e9bcb3230485a904d1f750a5383_1604565995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر حمام ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل YTA-1805U

ویلچر حمام ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل YTA-1805U
ویلچر حمام ارتوپدی یکتا تجهیز البرز مدل YTA-1805U

٪

تومان

٪

۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c0dd0a7ae003bfb7d98430236f50b45d3f0029e_1621142970.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویلچر سرو پیکر توس مدل 3293

ویلچر سرو پیکر توس مدل 3293
ویلچر سرو پیکر توس مدل 3293

٪

تومان

٪

۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن