پیراهن مردانه

اصول اولیه پیراهن مردانه

یکی از مهم‌ترین لباس‌های مردانه، که در استایل رسمی و نیمه رسمی نقش مهمی را ایفا می‌کند، پیراهن مردانه است ، بنابراین هر مرد شیک­پوشی باید اصول اولیه‌ای را درباره پیراهن مردانه و ویژگی‌های خاص آن بداند تا بتواند بهترین پیراهن رسمی یا غیر رسمی را برای خود انتخاب کند.

پیراهن مردانه قبل از هر چیزی باید کاملا اندازه شما باشد، سپس عوامل دیگری مثل استایل یقه، سردست، پشت و … در انتخاب شما تاثیرگذار خواهند بود تا بتوانید انتخابی درست و استایلی عالی برای خودتان داشته باشید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b1e774827fd4dc4efea62fb1f25345cebb229af_1597527801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل bn9999 غیر اصل

پیراهن مردانه مدل bn9999 غیر اصل
پیراهن مردانه مدل bn9999 غیر اصل

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121543890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل li59927

پیراهن مردانه مدل li59927
پیراهن مردانه مدل li59927

٪

۱۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117355806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه پازو کد L-B غیر اصل

پیراهن مردانه پازو کد L-B غیر اصل
پیراهن مردانه پازو کد L-B غیر اصل

۴۲٪

۱۵۰,۰۰۰

۸۷,۵۰۰ تومان

۴۲٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۱۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95cba7b406e8bee498ab5c36d418794d86a714ba_1599378843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل li10016

پیراهن مردانه مدل li10016
پیراهن مردانه مدل li10016

۳۴٪

۱۶۵,۰۰۰

۱۰۸,۵۰۰ تومان

۳۴٪

۱۶۵,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۶۵,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a03205bdb70a78cd00b50d800a93551ba964c3e8_1609970015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 03

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 03
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 03

٪

۲۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121710296.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل rm9941

پیراهن مردانه مدل rm9941
پیراهن مردانه مدل rm9941

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9cf978ab7c21b9649f22101fdf9b20264b66fd3e_1598083719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل bn10011 غیر اصل

پیراهن مردانه مدل bn10011 غیر اصل
پیراهن مردانه مدل bn10011 غیر اصل

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c12bea209fd161efb69aaec8a7ddec1feac52d5b_1612167931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139354

پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139354
پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139354

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116723972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس کد RegularFit-Tet-bl

پیراهن مردانه ناوالس کد RegularFit-Tet-bl
پیراهن مردانه ناوالس کد RegularFit-Tet-bl

٪

۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b59a3bcd64880e60111a7438db83e821f5ab0d53_1610200541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139359

پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139359
پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139359

۵۰٪

۲۴۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰٪

۲۴۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۲۴۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۲۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e396a6578133d8b590e9f094880ab9dbb0ade2c_1601543893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004329

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004329
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004329

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117108411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو
پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117715092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344000432 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344000432 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344000432 غیر اصل

۱۵٪

۱۰۸,۲۰۰

۹۱,۹۰۰ تومان

۱۵٪

۱۰۸,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۱۰۸,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۱۰۸,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c122c67ff33deae7b58050fea3c126792e60636_1608117419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی سا مدل 1531376MC

پیراهن آستین بلند مردانه زی سا مدل 1531376MC
پیراهن آستین بلند مردانه زی سا مدل 1531376MC

۵۰٪

۴۲۹,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰٪

۴۲۹,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۴۲۹,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۴۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56a3214e26f61cce0a846022bca2f178680c678c_1599631351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344003132 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344003132 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344003132 غیر اصل

۲۴٪

۱۷۰,۲۰۰

۱۲۹,۳۰۰ تومان

۲۴٪

۱۷۰,۲۰۰

تومان

۲۴٪

۱۷۰,۲۰۰

تومان

۲۴٪

۱۷۰,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a340b63cbd4da66ceb846948742e53ed83bc7692_1601540122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004009 غیر اصل

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004009 غیر اصل
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004009 غیر اصل

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121567347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344001132 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344001132 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344001132 غیر اصل

۲۰٪

۹۹,۳۰۰

۷۹,۴۰۰ تومان

۲۰٪

۹۹,۳۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹,۳۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116701353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس طرح راه راه مدل NKH27-RIZ-CH

پیراهن مردانه ناوالس طرح راه راه مدل NKH27-RIZ-CH
پیراهن مردانه ناوالس طرح راه راه مدل NKH27-RIZ-CH

۳۰٪

۱۸۳,۰۰۰

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۳۰٪

۱۸۳,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۸۳,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۸۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/baf4bacc4dc987b384fefc5faf17a3dd332f84fd_1599656146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344002832

پیراهن مردانه کد 344002832
پیراهن مردانه کد 344002832

۲۸٪

۱۳۹,۹۰۰

۱۰۰,۷۰۰ تومان

۲۸٪

۱۳۹,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۱۳۹,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۱۳۹,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116910633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 230067832 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 230067832 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 230067832 غیر اصل

۳۵٪

۲۹۳,۰۰۰

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۳۵٪

۲۹۳,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۹۳,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۹۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117290228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه چهارخانه کد 230067201 غیر اصل

پیراهن مردانه چهارخانه کد 230067201 غیر اصل
پیراهن مردانه چهارخانه کد 230067201 غیر اصل

۱۵٪

۲۰۹,۵۰۰

۱۷۸,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۲۰۹,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۲۰۹,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۲۰۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117164190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو
پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

٪

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121568749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344000932

پیراهن مردانه کد 344000932
پیراهن مردانه کد 344000932

۱۳٪

۹۶,۶۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۹۶,۶۰۰

تومان

۱۳٪

۹۶,۶۰۰

تومان

۱۳٪

۹۶,۶۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121137475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل li29906

پیراهن مردانه مدل li29906
پیراهن مردانه مدل li29906

٪

۱۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bdea0295df4a0df1ec3343a7bc8492a3ccd98d66_1594669847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد BMBT1001

پیراهن مردانه کد BMBT1001
پیراهن مردانه کد BMBT1001

۳۰٪

۱۳۲,۰۰۰

۹۲,۰۰۰ تومان

۳۰٪

۱۳۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۳۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b5a6bc19e733b2681f50a89a0d077ecfc04d3d4_1599642705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه آتا ترک کد A117

پیراهن مردانه آتا ترک کد A117
پیراهن مردانه آتا ترک کد A117

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121567707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344001129 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344001129 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344001129 غیر اصل

۷٪

۱۰۶,۹۰۰

۹۹,۴۰۰ تومان

۷٪

۱۰۶,۹۰۰

تومان

۷٪

۱۰۶,۹۰۰

تومان

۷٪

۱۰۶,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd627c334738e53e01a673569b486602806ef5ba_1610200621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139393

پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139393
پیراهن آستین کوتاه مردانه زی سا مدل 153139393

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33a09ec7c52b53847585485c790f8ef4cdc5fd5b_1629720173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی سا مدل 1531344MC

پیراهن آستین بلند مردانه زی سا مدل 1531344MC
پیراهن آستین بلند مردانه زی سا مدل 1531344MC

٪

۳۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b108ba8dbc8f3b35222d27e093fe0f372370c5c8_1616068121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344005918 غیر اصل

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344005918 غیر اصل
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344005918 غیر اصل

۲۲٪

۱۳۵,۰۰۰

۱۰۵,۳۰۰ تومان

۲۲٪

۱۳۵,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱۳۵,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن