چای ساز

چای ساز

چای ساز بخرم؟

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که فرصت کافی برای دم کردن یک چای خوش طعم نداشته باشید و یا ممکن است درست کردن یک چای تازه دم با سماور برایتان سخت باشد و همچنین معمولا بعد از غذا خوردن و یا در طول روز بیشتر از هر نوشیدنی چای میخورید، برای اینکه بتوانید براحتی در کمترین زمان ممکن برای خود چای درست کنید، شما میتوانید از چای ساز­ها استفاده کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111293525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز کویین هوم مدل QH-8050

چای ساز کویین هوم مدل QH-8050
چای ساز کویین هوم مدل QH-8050

۷٪

۱,۲۳۵,۰۰۰

۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان

۷٪

۱,۲۳۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۲۳۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۲۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/146721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز فلر مدل TS 070

چای ساز فلر مدل TS 070
چای ساز فلر مدل TS 070

۵٪

۵,۵۵۰,۰۰۰

۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان

۵٪

۵,۵۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۵,۵۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۵,۵۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121371697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز اونیک مدل J-V 220

چای ساز اونیک مدل J-V 220
چای ساز اونیک مدل J-V 220

٪

۸۴۰,۱۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111035514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA2201

چای ساز بوش مدل TTA2201
چای ساز بوش مدل TTA2201

٪

۱,۶۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119458147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 070

چای ساز میگل مدل GTS 070
چای ساز میگل مدل GTS 070

۱۰٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39139c23132ed548e8a5554914ae94c283ce786a_1602055501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز وردا مدل 2260

چای ساز وردا مدل 2260
چای ساز وردا مدل 2260

٪

۹۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c079e9d8cb92f47fe9bacd0eff255e0b40a2c94a_1595410699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 302۱

چای ساز میگل مدل GTS 302۱
چای ساز میگل مدل GTS 302۱

٪

۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9604e9ceb0ab5759fadd06b75f4d8b47a861f44_1600584185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز ایتالوکس مدل 2150

چای ساز ایتالوکس مدل 2150
چای ساز ایتالوکس مدل 2150

٪

۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f88090ffc09ff015bf6a31d71fa7d60ad2ab63d2_1602484091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT
چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT

٪

۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/331445161618fa0efb29823633f6fb4476c7b33c_1601544492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز ایتالوکس مدل 2190

چای ساز ایتالوکس مدل 2190
چای ساز ایتالوکس مدل 2190

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/745814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA5603

چای ساز بوش مدل TTA5603
چای ساز بوش مدل TTA5603

٪

۲,۲۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c769715294298676f46734b0731c4baea0c7af79_1614168764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز درنیکا مدل 1420

چای ساز درنیکا مدل 1420
چای ساز درنیکا مدل 1420

۳۴٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۳۴٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbf9458271b77035c05d4558052316c81928e0e7_1612357300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه
چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/263301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز فلر مدل TS 070 WP

چای ساز فلر مدل TS 070 WP
چای ساز فلر مدل TS 070 WP

٪

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f235fa1ae1c937bdbde0d5ca7d6193f8b07de02_1612359297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 070 - B به همراه قوری چینی هدیه

چای ساز میگل مدل GTS 070 - B به همراه قوری چینی هدیه
چای ساز میگل مدل GTS 070 - B به همراه قوری چینی هدیه

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/157950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA2010

چای ساز بوش مدل TTA2010
چای ساز بوش مدل TTA2010

٪

۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0592c8ad62e39630fa7cd394e744fa3522ab399e_1604976872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز دسینی مدل 8008

چای ساز دسینی مدل 8008
چای ساز دسینی مدل 8008

۱۷٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa052dac85fd977c526266d0f73ac0d5e8503c49_1630218162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 220

چای ساز میگل مدل GTS 220
چای ساز میگل مدل GTS 220

٪

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a51a02d8f62227a39af1450cb4d3ecc7e721e83e_1611951230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز تک الکتریک مدل TM1108-80SB

چای ساز تک الکتریک مدل TM1108-80SB
چای ساز تک الکتریک مدل TM1108-80SB

۲۳٪

۲,۵۵۰,۰۰۰

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۲,۵۵۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۲,۵۵۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۲,۵۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea0940aba8160e2c4b85f7286b278dc38b82e07_1595593763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 300

چای ساز میگل مدل GTS 300
چای ساز میگل مدل GTS 300

٪

۲,۱۳۵,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d8d2b00fc4aeb468200af72d85e8c8c9a38e1dd_1609770039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز کرکماز مدل A353-06

چای ساز کرکماز مدل A353-06
چای ساز کرکماز مدل A353-06

٪

۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a377a1ca378f351f89a945cb3b70671eab67f662_1614169508.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز درنیکا مدل 1430

چای ساز درنیکا مدل 1430
چای ساز درنیکا مدل 1430

٪

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA5883

چای ساز بوش مدل TTA5883
چای ساز بوش مدل TTA5883

٪

۲,۲۶۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bd88951fec353c32425aeb4e63490f9c62718fb_1607612671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل 060

چای ساز میگل مدل 060
چای ساز میگل مدل 060

٪

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110729035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00

چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00

٪

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/294efc5e482d688fa35d419ea7cf2d82f020a5f6_1599911405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بیم مدل TM2801MST

چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز بیم مدل TM2801MST

٪

۲,۴۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed1f32852c1aedafd7df6bf7aa6342bd59ed6aae_1615812242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز پارس خزر مدل Chaeenoosh

چای ساز پارس خزر مدل Chaeenoosh
چای ساز پارس خزر مدل Chaeenoosh

٪

۱,۲۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e280606d9c224cd5f4e1007d153bd0174e54486_1603832630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز فلر مدل TS-470

چای ساز فلر مدل TS-470
چای ساز فلر مدل TS-470

٪

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a525a2a7a95591391594bc161fa3ea8a59db96eb_1602755157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز کرکماز مدل A331-02

چای ساز کرکماز مدل A331-02
چای ساز کرکماز مدل A331-02

٪

۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن