چراغ خواب کودک

چراغ خواب کودک

چگونگی تامین نور برای اتاق کودک

در اتاق کودک نیازمند نور هستیم، برای این که کودکان وقت زیادی را آنجا صرف خواهند کرد، برای لباس پوشیدن، مطالعه و خوابیدن و بازی کردن پس بهتر است محل استقرار اتاق کودک در نمای جنوبی ساختمان باشد تا از نور خورشید برخوردار شود.

میزان روشنایی در اتاق کودک اهمیت زیادی دارد. نور مستقیم و درخشان برای نوزادان مناسب نیست. به همین دلیل برای تلطیف نور خورشید در روز از پرده‌های نازکی که با عبور دادن نور از تندی آن می‌کاهند برای پنجره‌های اتاق نوزاد می‌توان استفاده کرد و در شب برای تأمین نور اتاق از چراغ‌هایی که نور را به سقف می‌تابانند می‌توان برای ایجاد نور غیرمستقیم و کافی بهره گرفت.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e69c44a1d2be9adc19da7d14c664eec06521325f_1604316262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل H.L8883

چراغ خواب کودک مدل H.L8883
چراغ خواب کودک مدل H.L8883

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1268314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح توپ فوتبال کد DMS151

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح توپ فوتبال کد DMS151
چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح توپ فوتبال کد DMS151

٪

۱۲۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117367952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح قلب

چراغ خواب کودک طرح قلب
چراغ خواب کودک طرح قلب

٪

۱۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115672369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک کد 220

چراغ خواب کودک کد 220
چراغ خواب کودک کد 220

٪

۱۹,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113983555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح یونیکورن کد 51 به همراه چراغ رومیزی

لوستر کودک طرح یونیکورن کد 51 به همراه چراغ رومیزی
لوستر کودک طرح یونیکورن کد 51 به همراه چراغ رومیزی

٪

۳۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ba57d56eddeea3f47cb816dcece0d9c9875f144_1601927926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل پری و تک شاخ کد 97

لوستر کودک مدل پری و تک شاخ کد 97
لوستر کودک مدل پری و تک شاخ کد 97

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87d6729ffd4f283dc98df695426a7f0577d6083f_1599290578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل قارچی کد 01

چراغ خواب کودک مدل قارچی کد 01
چراغ خواب کودک مدل قارچی کد 01

٪

۱۸,۳۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7419a291b9e29365eb4a275399bface7a70165b3_1600553657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212
لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

٪

۳۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112079223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک کد M525/1

چراغ خواب دیواری کودک کد M525/1
چراغ خواب دیواری کودک کد M525/1

۲۵٪

۲۷۰,۰۰۰

۲۰۲,۵۰۰ تومان

۲۵٪

۲۷۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۲۷۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۲۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5234277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک مدل 01

لوستر اتاق کودک مدل 01
لوستر اتاق کودک مدل 01

٪

۱۶۴,۵۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4734569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ
چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ

٪

۱۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56ca7fddb8290e5f5ff334884cbf479e292cb266_1609525389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل گوی کد 01

چراغ خواب کودک مدل گوی کد 01
چراغ خواب کودک مدل گوی کد 01

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰ تومان

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110418541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح مردعنکبوتی کد W16

لوستر کودک طرح مردعنکبوتی کد W16
لوستر کودک طرح مردعنکبوتی کد W16

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113211806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح فرشته کوچولو

لوستر اتاق کودک طرح فرشته کوچولو
لوستر اتاق کودک طرح فرشته کوچولو

٪

۳۷۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113982691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح یونیکورن کد49

لوستر کودک طرح یونیکورن کد49
لوستر کودک طرح یونیکورن کد49

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110585352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح شب بخیر کد 1073

چراغ خواب کودک طرح شب بخیر کد 1073
چراغ خواب کودک طرح شب بخیر کد 1073

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2482996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک هامان مدل فانوس

چراغ خواب کودک هامان مدل فانوس
چراغ خواب کودک هامان مدل فانوس

۱۶٪

۴۱,۶۰۰

۳۴,۸۰۰ تومان

۱۶٪

۴۱,۶۰۰

تومان

۱۶٪

۴۱,۶۰۰

تومان

۱۶٪

۴۱,۶۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114323377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح ستاره کد 58 به همراه آباژور

لوستر کودک طرح ستاره کد 58 به همراه آباژور
لوستر کودک طرح ستاره کد 58 به همراه آباژور

٪

۳۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4944756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح زئوس

آباژور اتاق کودک طرح زئوس
آباژور اتاق کودک طرح زئوس

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113983314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور کودک طرح یونیکورن کد 50

آباژور کودک طرح یونیکورن کد 50
آباژور کودک طرح یونیکورن کد 50

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fb2c04bcedf46182ba8581c8f4b8f994e8a0202_1601928164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل پری و تک شاخ کد 98

چراغ خواب کودک مدل پری و تک شاخ کد 98
چراغ خواب کودک مدل پری و تک شاخ کد 98

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117475571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح خرگوش راه راه کد 75

لوستر کودک طرح خرگوش راه راه کد 75
لوستر کودک طرح خرگوش راه راه کد 75

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a2dfcbfe41e4a3145d70b0528de2cfba8b4e563_1603304423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل توپ فوتبال

لوستر کودک مدل توپ فوتبال
لوستر کودک مدل توپ فوتبال

٪

۱۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/698080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک مدل مک کویین

لوستر کودک جیک جیک مدل مک کویین
لوستر کودک جیک جیک مدل مک کویین

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/617fef345bcb2e3dbc40afde2fe3493eba3eb34c_1600805379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل پاندا

چراغ خواب کودک مدل پاندا
چراغ خواب کودک مدل پاندا

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121725505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح گوی آدم برفی

چراغ خواب کودک طرح گوی آدم برفی
چراغ خواب کودک طرح گوی آدم برفی

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110586125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح کیتی کد 1079

چراغ خواب کودک طرح کیتی کد 1079
چراغ خواب کودک طرح کیتی کد 1079

٪

۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117004576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان مدل FBF کد JPN-023

آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان مدل FBF کد JPN-023
آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان مدل FBF کد JPN-023

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e1590e801d054d2c9f197123f19a61876869c69_1615120656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل یونی کورن

آباژور رومیزی کودک مدل یونی کورن
آباژور رومیزی کودک مدل یونی کورن

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/836223e9da7e5f268c2a4698d7bdd42415295aff_1612774068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری اتاق کودک مدل 001 بسته 2 عددی

چراغ خواب دیواری اتاق کودک مدل 001 بسته 2 عددی
چراغ خواب دیواری اتاق کودک مدل 001 بسته 2 عددی

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5031605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح ابر و کبوتر

لوستر اتاق کودک طرح ابر و کبوتر
لوستر اتاق کودک طرح ابر و کبوتر

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54f0e8378c88e06edb74c5364b5c474a71de1c96_1606158539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل پرنسس کد 99

لوستر کودک مدل پرنسس کد 99
لوستر کودک مدل پرنسس کد 99

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116968017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح اسب تک شاخ یونیکورن

آباژور اتاق کودک طرح اسب تک شاخ یونیکورن
آباژور اتاق کودک طرح اسب تک شاخ یونیکورن

٪

۳۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8178b948f93d1a4e3a7f95b48a696a18cc5dfadd_1599308853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک باسئوس طرح گربه مدل DGAM-A02

چراغ خواب کودک باسئوس طرح گربه مدل DGAM-A02
چراغ خواب کودک باسئوس طرح گربه مدل DGAM-A02

۷٪

۴۴۳,۹۴۰

۴۱۴,۵۰۰ تومان

۷٪

۴۴۳,۹۴۰

تومان

۷٪

۴۴۳,۹۴۰

تومان

۷٪

۴۴۳,۹۴۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4680562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی پاتریک

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی پاتریک
چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی پاتریک

٪

۱۳۷,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111832548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح خرس شال دار کد 001

لوستر کودک طرح خرس شال دار کد 001
لوستر کودک طرح خرس شال دار کد 001

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8a8b07c86c35ffb2e6c4ea68471efd3cf26a62b_1601318451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور کودک طرح کفشدوزک کد 92

آباژور کودک طرح کفشدوزک کد 92
آباژور کودک طرح کفشدوزک کد 92

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112682739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 36

لوستر اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 36
لوستر اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 36

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112426555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر كودك طرح ماه و ابر كد 030

لوستر كودك طرح ماه و ابر كد 030
لوستر كودك طرح ماه و ابر كد 030

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119527868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل رنگین کمان

لوستر کودک مدل رنگین کمان
لوستر کودک مدل رنگین کمان

۲۵٪

۴۴۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۴۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110667317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب طرح ماشین audi کد 1146

چراغ خواب طرح ماشین audi کد 1146
چراغ خواب طرح ماشین audi کد 1146

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110371051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح بالن کد M1

لوستر اتاق کودک طرح بالن کد M1
لوستر اتاق کودک طرح بالن کد M1

٪

۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112180527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح فیل کد G&W

لوستر اتاق کودک طرح فیل کد G&W
لوستر اتاق کودک طرح فیل کد G&W

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3622987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل باب اسفنجی

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل باب اسفنجی
چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل باب اسفنجی

۳۰٪

۹۱,۰۰۰

۶۳,۷۰۰ تومان

۳۰٪

۹۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۹۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۹۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ad194c68aef772046e64601b93effbf1fdda477_1606159646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل پرنسس کد 100

آباژور رومیزی کودک مدل پرنسس کد 100
آباژور رومیزی کودک مدل پرنسس کد 100

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06013e16b9989559271771cf9b8ca94431bc27e9_1601804436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل خرگوش

چراغ خواب کودک مدل خرگوش
چراغ خواب کودک مدل خرگوش

٪

۳۷,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3616441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل کیتی

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل کیتی
چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل کیتی

۲۵٪

۸۴,۰۰۰

۶۳,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۸۴,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۸۴,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۸۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114218926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح فیل و گنجشک کد55 به همراه چراغ خواب

لوستر کودک طرح فیل و گنجشک کد55 به همراه چراغ خواب
لوستر کودک طرح فیل و گنجشک کد55 به همراه چراغ خواب

٪

۳۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113109983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212
لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

٪

۳۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1703757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب رومیزی جیک جیک مدل دختر توت فرنگی

چراغ خواب رومیزی جیک جیک مدل دختر توت فرنگی
چراغ خواب رومیزی جیک جیک مدل دختر توت فرنگی

۱۲٪

۱۶۷,۰۰۰

۱۴۶,۹۶۰ تومان

۱۲٪

۱۶۷,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶۷,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e9e269d572e9f1cf84cb1eddb2d081125e41b61_1594215684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح کشتی کد DMS150

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح کشتی کد DMS150
چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح کشتی کد DMS150

٪

۱۲۵,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113948645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح خرس کلاه دار کد 48

لوستر کودک طرح خرس کلاه دار کد 48
لوستر کودک طرح خرس کلاه دار کد 48

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acf8f020ed8f5c8ff672597d99d5b89376426725_1609320981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب اتاق کودک مدل 0011

چراغ خواب اتاق کودک مدل 0011
چراغ خواب اتاق کودک مدل 0011

٪

۱۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4389800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب سه بعدی پارسافن لیزر طرح توپ فوتبال 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب سه بعدی پارسافن لیزر طرح توپ فوتبال 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب سه بعدی پارسافن لیزر طرح توپ فوتبال 16 رنگ ریموت دار

٪

۱۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1728114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک 1 شعله مدل باب اسفنجی

لوستر کودک جیک جیک 1 شعله مدل باب اسفنجی
لوستر کودک جیک جیک 1 شعله مدل باب اسفنجی

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1847612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ رومیزی دکوفان مدل Pokemon1

چراغ رومیزی دکوفان مدل Pokemon1
چراغ رومیزی دکوفان مدل Pokemon1

۵۰٪

۸۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰٪

۸۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۸۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1558614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ دیوارکوب/سقفی دکوفان مدل Mickey Mouse

چراغ دیوارکوب/سقفی دکوفان مدل Mickey Mouse
چراغ دیوارکوب/سقفی دکوفان مدل Mickey Mouse

۳۰٪

۱۰۵,۰۰۰

۷۳,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۰۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab4bbbbd4d10a197555c9bf2dcba7900e954102b_1610783614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک افتخار مدل BAC7011

لوستر کودک افتخار مدل BAC7011
لوستر کودک افتخار مدل BAC7011

۴۷٪

۲۲۵,۰۰۰

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۴۷٪

۲۲۵,۰۰۰

تومان

۴۷٪

۲۲۵,۰۰۰

تومان

۴۷٪

۲۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee18a4c4d8e472bd7e16a34ce92fb7cd8379d18f_1606744209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک مدل پونی

لوستر کودک جیک جیک مدل پونی
لوستر کودک جیک جیک مدل پونی

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/664bbad3c01b376cdceba73d5b857bd107d6b405_1594032063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل یونیکورن کد M56

چراغ خواب کودک مدل یونیکورن کد M56
چراغ خواب کودک مدل یونیکورن کد M56

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112681505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ خواب اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 34

لوستر و چراغ خواب اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 34
لوستر و چراغ خواب اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 34

٪

۳۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110372027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح رنگین کمان کد Q1

لوستر اتاق کودک طرح رنگین کمان کد Q1
لوستر اتاق کودک طرح رنگین کمان کد Q1

٪

۶۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110413697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح باب اسفنجی کد V4

لوستر کودک طرح باب اسفنجی کد V4
لوستر کودک طرح باب اسفنجی کد V4

٪

۲۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4397321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی پونی 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی پونی 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی پونی 16 رنگ ریموت دار

٪

۱۶۸,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6451b9c3ba08bd8845a4e51f65d9760ac874b2c4_1601309781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح کفشدوزک کد91

لوستر کودک طرح کفشدوزک کد91
لوستر کودک طرح کفشدوزک کد91

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4560195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی مرد عنکبوتی 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی مرد عنکبوتی 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی مرد عنکبوتی 16 رنگ ریموت دار

٪

۱۷۶,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114217684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح فیل وگنجشک کد53

لوستر کودک طرح فیل وگنجشک کد53
لوستر کودک طرح فیل وگنجشک کد53

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d112ebea2ef9370e801ba448e46f0621f09ffae7_1613241790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح ابر مدل 02

چراغ خواب کودک طرح ابر مدل 02
چراغ خواب کودک طرح ابر مدل 02

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5450096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح کلبه

چراغ خواب کودک طرح کلبه
چراغ خواب کودک طرح کلبه

۱۴٪

۴۲,۰۰۰

۳۶,۱۲۰ تومان

۱۴٪

۴۲,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۲,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5179868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح فیل

لوستر اتاق کودک طرح فیل
لوستر اتاق کودک طرح فیل

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121876919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری اتاق کودک طرح عصر یخبندان

چراغ خواب دیواری اتاق کودک طرح عصر یخبندان
چراغ خواب دیواری اتاق کودک طرح عصر یخبندان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1734288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک مدل کیتی

لوستر کودک جیک جیک مدل کیتی
لوستر کودک جیک جیک مدل کیتی

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112329008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح کیتی کد021

لوستر کودک طرح کیتی کد021
لوستر کودک طرح کیتی کد021

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4149354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل ابر

لوستر کودک مدل ابر
لوستر کودک مدل ابر

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4997448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس و خرگوش 2

لوستر اتاق کودک طرح خرس و خرگوش 2
لوستر اتاق کودک طرح خرس و خرگوش 2

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3623975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل مرد عنکبوتی

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل مرد عنکبوتی
چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل مرد عنکبوتی

۳۵٪

۹۷,۰۰۰

۶۳,۰۵۰ تومان

۳۵٪

۹۷,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۹۷,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۹۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4734967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ 16 رنگ ریموت دار

٪

۲۰۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114948391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح عروسکی کد ۴-۱۶۳۶

لوستر اتاق کودک طرح عروسکی کد ۴-۱۶۳۶
لوستر اتاق کودک طرح عروسکی کد ۴-۱۶۳۶

٪

۷۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6853f620bf31a8b614c05b25ea94174a55e66d11_1608023104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک باسئوس مدل سگ

چراغ خواب کودک باسئوس مدل سگ
چراغ خواب کودک باسئوس مدل سگ

۲٪

۳۹۹,۶۰۰

۳۹۱,۵۰۰ تومان

۲٪

۳۹۹,۶۰۰

تومان

۲٪

۳۹۹,۶۰۰

تومان

۲٪

۳۹۹,۶۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن